Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

op deze pagina

  Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. In de Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) zijn hiervoor regels vastgelegd. Er wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk). Voor beide vormen van bemiddeling staan in de WAADI gedragsregels. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de WAADI.

  De WAADI verstaat onder terbeschikkingstelling: het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.

  registreren bij Handelsregister

  Zowel ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, als ondernemingen die dat niet doen, moeten dit registreren in het Handelsregister. Bij bedrijfsmatig kunt u denken aan intermediairs zoals uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten. Niet alleen intermediairs, maar ook inleners kunnen een forse boete krijgen als blijkt dat een intermediair niet was geregistreerd ten tijde van het aangaan van een overeenkomst. Op de website van de Kamer van Koophandel kunnen inleners controleren of de intermediair van wie zij personeel (willen) inlenen daadwerkelijk is geregistreerd.

  De Inspectie SZW heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld die bedrijven helpt te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken. De checklist is te vinden op Checklistuitzendbureaus.nl.

   

  regels voor uitzendbureaus

  In de WAADI staan voor het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk) onder andere de volgende regels:

  • het uitzendbureau mag van de flexwerker geen geld (of een andere tegenprestatie) vragen voor het uitzenden
  • het uitzendbureau moet de flexwerker van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek
  • de flexwerker wordt betaald volgens de cao van het uitzendbureau of van het bedrijf waar hij werkt
  • flexwerkers hebben dezelfde rechten als werknemers die direct in dienst zijn van een onderneming (in een soortgelijke functie) onder meer op het gebied van lonen en vergoedingen, arbeidstijden en bestrijding van discriminatie
  • flexwerkers hebben recht op gelijke toegang tot bedrijfsvoorzieningen of -diensten (bijvoorbeeld de bedrijfskantine)
  • interne vacatures moeten ook aan flexwerkers worden bekendgemaakt
  • het uitzendbureau mag de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling niet belemmeren
  • de flexwerker mag niet worden uitgezonden naar (onderdelen van) bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet zijn
  • de flexwerker kan bij de Inspectie SZW een klacht indienen als hij denkt dat de uitzendwerkgever zich niet aan de WAADI houdt