calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

Werknemers kunnen kortdurend betaald verlof krijgen in onvoorziene situaties waarin zij onmiddellijk vrij moeten nemen. Dit is het calamiteitenverlof. Het calamiteitenverlof is nadrukkelijk bedoeld voor de eerste opvang van privéproblemen. De bevalling van de partner en het doen van aangifte van de geboorte vallen onder ‘ander kort verzuimverlof’. De werkgever moet het loon tijdens het verlof doorbetalen.

op deze pagina

  recht op calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

  Iedere werknemer heeft recht op calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof. De werkgever moet een redelijk verzoek om verlof toekennen, al heeft hij in sommige gevallen het recht vakantiedagen in te houden. De werknemer moet hiermee dan wel uitdrukkelijk akkoord gaan. Bovendien mag het alleen gaan om de bovenwettelijke vakantiedagen en opgespaarde vakantiedagen. Van beide bepalingen kan in de cao of in overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan worden afgeweken.

  duur van het verlof

  De verlofperiode kan variëren van enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de reden waarom de werknemer het verlof opneemt. De duur van het verlof moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de aard van het (nood)geval en de hoeveelheid privéverplichtingen die dat meebrengt. Als ook aan de voorwaarden van het kortdurend zorgverlof wordt voldaan – een partner, (pleeg)kind of ouder wordt bijvoorbeeld plotseling ziek – eindigt het calamiteitenverlof na een dag. Daarna gaat het over in kortdurend zorgverlof.

  opnemen van het verlof

  De werknemer kan calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen in de volgende situaties:

  • onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen
  • de bevalling van de partner en het doen van aangifte van de geboorte
  • spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij van iemand voor wie de werknemer recht op kortdurend zorgverlof heeft
  • noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van iemand voor wie de werknemer recht op kortdurend zorgverlof heeft
  Een voorbeeld van calamiteitenverlof is een sterfgeval in de familie waarvoor de werknemer dringend van alles moet regelen. Of als bijvoorbeeld de waterleiding is gesprongen en de werknemer een loodgieter moet regelen. Maar ook als een ouder een ziek kind van school moet halen, valt dat onder calamiteitenverlof. Moet de ouder vervolgens de volgende dag thuisblijven om voor het kind te zorgen, dan valt dat onder het kortdurend zorgverlofIn veel cao’s wordt het recht op – betaald – verlof nader ingevuld en/of uitgebreid tot gebeurtenissen als huwelijken en jubilea. In dat geval wordt meestal gesproken over buitengewoon of bijzonder verlof.

  aanvraag van het verlof

  Gezien de aard van het verlof gaat het meestal om onvoorziene situaties die zich acuut of kort van tevoren aandienen.
  De werknemer moet bij een noodgeval zo snel mogelijk contact opnemen met zijn werkgever en aangeven hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben. Voor huwelijken en jubilea ligt dat natuurlijk anders; die data zijn meestal langer van tevoren bekend.