adoptie- en pleegzorgverlof

Werknemers die een (of meer) kind(eren) adopteren, hebben recht op betaald adoptieverlof. Dit verlof geldt ook voor pleegouders die een kind duurzaam in hun gezin opnemen (pleegzorgverlof). Het verlof geldt voor beide ouders. Er bestaat geen recht op adoptieverlof als het kind al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in het gezin is opgenomen. Als de werknemer meerdere kinderen tegelijkertijd adopteert, heeft hij toch maar recht op één keer adoptieverlof.

op deze pagina

  Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven.

  uitkering bij adoptieverlof

  De werknemer heeft voor de duur van het adoptieverlof recht op een uitkering van UWV ter hoogte van zijn salaris (tot het wettelijk maximumdagloon). De werkgever hoeft het salaris dan niet uit te betalen. Deze uitkering kan via de werkgever lopen, maar kan ook rechtstreeks door UWV aan de werknemer worden uitbetaald.

  duur van het adoptieverlof

  Het adoptieverlof duurt vier weken, die de werknemer in een periode van 26 weken moet opnemen. Hij kan het verlof vanaf vier weken voor de feitelijke adoptie tot en met de 22e week erna opnemen.

  In overleg met de werkgever kan de werknemer het verlof als aaneengesloten periode of gespreid over 26 weken opnemen.

  Het adoptieverlof wordt naar verwachting met ingang van 1 januari 2019 met twee weken verruimd: van vier naar zes weken. Dit geldt ook voor het pleegzorgverlof. Tijdens het verlof heeft de werknemer recht op een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon. Dit staat in het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waarin ook het geboorteverlof wordt uitgebreid. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

   

  aanvraag van het adoptieverlof

  De werknemer moet het adoptieverlof aanvragen bij zijn werkgever, minimaal drie weken voordat hij het verlof wil laten ingaan. De werkgever doet vervolgens de aanvraag bij UWV, twee weken voordat het verlof moet ingaan. Hij ontvangt dan een uitkering voor de periode dat zijn werknemer adoptieverlof heeft. Als de werknemer kan aantonen dat hij niet eerder op de hoogte is gesteld van de exacte datum van adoptie, mag de aanvraagperiode minder dan drie weken zijn.