de Ziektewet (ZW)

Zieke werknemers met een arbeidsovereenkomst krijgen hun loon twee jaar doorbetaald. Als de arbeidsovereenkomst tijdens de ziekteperiode eindigt, geldt de Ziektewet (ZW) als vangnetvoorziening. De Ziektewet wordt uitgevoerd door UWV. Werkgevers betalen een gedifferentieerde premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten die als gevolg van einde dienstverband instromen in de Ziektewet. Vooral werkgevers die veel tijdelijke werknemers in dienst hebben, betalen daardoor een hogere Ziektewetpremie.

op deze pagina

  recht op een ZW-uitkering

  Recht op een uitkering op grond van de Ziektewet geldt in het algemeen voor de zogeheten ‘vangnetters’:

  • uitzendkrachten zonder een vast contract met het uitzendbureau (‘uitzendkracht met uitzendbeding’)
  • oproep- en invalkrachten
  • thuiswerkers, musici en artiesten
  • zieke werknemers van wie het (tijdelijke) arbeidscontract tijdens de ziekte afloopt
  • werklozen die langer dan dertien weken ziek zijn
  • vrijwillig verzekerden
  • mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden (nawerking)
  • AOW-gerechtigden die (zijn blijven) werken en na 1 januari 2016 ziek zijn geworden (gedurende dertien weken)

  Sommige werknemers vallen automatisch onder de Ziektewet. De werkgever krijgt dan ziekengeld van UWV om het loon door te betalen. Dit is het geval bij:

  • orgaandonoren die door de donatie ziek zijn
  • zwangere of net bevallen vrouwen die als gevolg van de zwangerschap of bevalling ziek zijn
  • werknemers die onder de no-riskpolis vallen

  Wie ziek wordt en geen werkgever heeft, moet zich ziek melden bij UWV Telefoon Werknemers (0900-92 94). Hiermee vraagt men automatisch een Ziektewetuitkering aan.

  vrijwillige verzekering Ziektewet

  Wie geen recht heeft op een Ziektewet-uitkering, kan zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • startende zelfstandigen
  • mensen met een WAO-uitkering die gedeeltelijk zelfstandig gaan werken
  • mensen die maximaal drie dagen per week werkzaamheden in of rond de woning van een privépersoon verrichten, zoals huishoudelijke hulp en kinderoppas (dienstverlening aan huis)
  • mensen die tijdelijk hun werk stopzetten, bijvoorbeeld om onbetaald verlof op te nemen
  • mensen die in het buitenland gaan werken

  hoogte en duur ZW-uitkering

  Volgens de Ziektewet is de hoogte van de uitkering 70% van het dagloon. Dat is in het algemeen 70% van het dagloon met een maximum van € 207,60. Bij zwangerschap en orgaandonatie bedraagt de hoogte van de uitkering 100% van het eigen dagloon (en maximaal het maximumdagloon). Voor sommige verzekerden (zoals vangnetters) bestaat pas vanaf de derde ziektedag recht op ziekengeld. Zieke werknemers, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en vallen onder de no-riskpolis krijgen een uitkering gebaseerd op het percentage dat de werkgever volgens cao-afspraken aan loon moet doorbetalen tijdens ziekte. Na 52 weken bedraagt het uitkeringspercentage altijd 70%.

  duur Ziektewet-uitkering

  De ZW-uitkering wordt uitbetaald tot het moment dat men 104 weken achter elkaar ziek is geweest. Voor het bepalen van deze 104 weken worden ziekteperioden die elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen bij elkaar opgeteld. Is men na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan bekijkt UWV of men in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Na 52 weken wordt voor degenen, die geen werkgever hebben, beoordeeld of zij met passend werk meer kunnen verdienen dan 65% van het maatman-inkomen (het inkomen dat de persoon zou kunnen verdienen als hij niet ziek zou zijn geworden). Is dat het geval, dan wordt de uitkering beëindigd. Degenen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en ziek worden, krijgen gedurende maximaal dertien weken een ZW-uitkering.