Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

De IOW is een aparte inkomensvoorziening voor werklozen vanaf 60 jaar. Na afloop van hun WW- of WGA-uitkering hoeven zij zo niet eerst hun opgespaarde geld of eigen huis ‘op te eten’ om in aanmerking te komen voor een uitkering. Het is een tijdelijke regeling; de IOW vervalt per 1 januari 2020.

op deze pagina

  recht op IOW-uitkering

  Iemand heeft recht op IOW na afloop van een WW-uitkering als:

  • hij 60 jaar of ouder was toen hij werkloos werd en
  • de WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en
  • hij langer dan drie maanden een WW-uitkering kreeg, omdat hij op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voldeed (de jareneis houdt in dat men vier van de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de eerste werkloosheidsdag valt over minimaal 208 uur per kalenderjaar loon moet hebben ontvangen) en
  • hij de einddatum van de WW-uitkering heeft bereikt.

  Recht op IOW na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering geldt als iemand:

  • 60 jaar of ouder was toen de WGA-uitkering inging en
  • de WGA-uitkering ontving na 31 december 2007 en
  • de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering heeft bereikt

  Als het recht op een IOW-uitkering bestaat, houden oudere werklozen dat recht totdat zij de AOW-leeftijd bereiken.

  voorwaarden IOW-uitkering

  De oudere werkloze moet solliciteren en algemeen geaccepteerd werk dat wordt aangeboden aannemen. UWV mag in individuele gevallen ontheffing geven van de sollicitatieplicht.

  hoogte IOW-uitkering

  De IOW-uitkering bedraagt maximaal 70% van het minimumloon.
  Het vermogen van de oudere werkloze en zijn partner wordt niet meegerekend bij de toekenning van de IOW. Ook worden de inkomsten van de partner buiten beschouwing gelaten.

  aanvraag en uitvoering IOW-uitkering

  De IOW wordt uitgevoerd door UWV. Na afloop van de WGA-uitkering gaat UWV na of iemand aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, ontvangt hij een informatiepakket met een aanvraagformulier voor de IOW-uitkering. Heeft iemand na de WW-uitkering recht op IOW, dan moet hij de uitkering digitaal aanvragen op Mijn UWV.