Algemene wet kinderbijslag (AKW)

De kinderbijslag is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen. Volgens de Algemene kinderbijslagwet (AKW) heeft iedereen die in Nederland woont of hier in dienstbetrekking werkt, in principe recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot 18 jaar. Voorwaarde is dat diegene de kinderen onderhoudt.

op deze pagina

  recht op de kinderbijslag

  Voor kinderen van 16 en 17 jaar zijn er andere regels voor de kinderbijslag dan voor jongere kinderen. Ouders kunnen kinderbijslag krijgen als hun kind:

  • overdag op school zit en bezig is met het behalen van een startkwalificatie (minimaal mbo-diploma niveau 2, havo- of vwo-diploma) of
  • is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie of
  • al een startkwalificatie heeft gehaald

  Als het kind naar het hbo of de universiteit gaat, kan hij zelf studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kinderbijslag stopt dan. Heeft het kind geen recht op studiefinanciering, dan kunnen ouders soms nog wel kinderbijslag krijgen. Daarnaast mogen 16- en 17-jarigen per kwartaal een maximumbedrag bijverdienen. Als het kind meer verdient, krijgen de ouders geen kinderbijslag.

  aanvraag kinderbijslag

  Bij de aangifte van de geboorte van een kind bij de Burgerlijke Stand worden de gegevens van de ouders en het kind meteen doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de ouders een bericht toestuurt met de mededeling dat zij de aanvraag via internet kunnen indienen. Bij een tweede of volgend kind hoeft men niets te doen; de SVB past het bedrag dan automatisch aan. Bij immigratie, emigratie en adoptie moeten ouders zelf het formulier bij de SVB opvragen.

  hoogte van de kinderbijslag

  De hoogte van de kinderbijslag is van veel factoren afhankelijk. Zo krijgen ouders meer kinderbijslag als hun kind 6 jaar wordt en gaat het bedrag opnieuw omhoog als het kind 12 jaar wordt. De actuele bedragen staan op SVB.nl.

  dubbele kinderbijslag

  Als compensatie voor de hogere kosten kunnen ouders recht hebben op tweevoudige kinderbijslag. Dit betekent dat zij het dubbele bedrag ontvangen. Dit recht geldt als:

  • men een thuiswonend gehandicapt kind tussen de 3 en 18 jaar heeft, dat intensieve zorg nodig heeft
  • men een uitwonend kind heeft waarvoor de ouders extra kosten maken.

  Kijk voor meer informatie over de dubbele kinderbijslag op de website van SVB.

  inkomen kind en bijverdienen

  Kinderen onder de 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen. Voor kinderen van 16 of 17 jaar geldt dat zij niet meer dan € 1.285 per kwartaal mogen bijverdienen. Er wordt van uitgegaan dat het kind zijn inkomsten uit arbeid besteedt om in het eigen onderhoud te voorzien. Met vakantiewerk mag een kind € 1.319 netto extra verdienen. Dit bedrag, dat elk voorjaar bekend wordt gemaakt, komt bovenop het vastgestelde bedrag (dus € 1.285 + € 1.319). Het moet wel gaan om echt vakantiewerk en niet om werk dat ook voor een langere periode buiten de zomervakantie wordt verricht. Het werk mag ook geen deel uitmaken van een studie of beroepsopleiding, tenzij uit de stageovereenkomst of leer-arbeidsovereenkomst blijkt dat het kind niet verplicht is om het werk tijdens de zomervakantie voort te zetten. Dan geldt het werk als vakantiewerk.

  einde van de kinderbijslag

  De kinderbijslag stopt altijd als het kind 18 jaar wordt. De SVB houdt dit zelf in de gaten. Om te bepalen wanneer de kinderbijslag precies stopt, kijkt de SVB naar de eerste dag van het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt. Is het kind op de eerste dag van het kwartaal nog geen 18, dan krijgen de ouders nog voor dat hele kwartaal kinderbijslag. Daarnaast kan de kinderbijslag om verschillende andere redenen stoppen.

  De ouders moeten zelf informatie aan de SVB doorgeven die van belang is voor het recht op kinderbijslag, zoals echtscheiding, adreswijzigingen, inkomsten van het kind en vertrek naar het buitenland.