bijstand

Iedereen in Nederland moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien, dus ook alleenstaande ouders en ouderen. Men is verplicht te solliciteren naar betaald werk. Lukt het niet om werk te vinden en zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar, dan is het de taak van de gemeente te helpen bij het zoeken naar werk. Als ook dat niet lukt, kan men een bijstandsuitkering krijgen op grond van de Participatiewet. De gemeenten voeren de bijstand uit. Daar kan men ook bijstand aanvragen. 

op deze pagina

  recht op een bijstandsuitkering

  Iemand heeft het recht een bijstandsuitkering aan te vragen als hij:

  • rechtmatig in Nederland woont
  • 18 jaar of ouder is
  • niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien (bij samenwonenden telt het inkomen en eigen vermogen van de partner mee)
  • geen beroep kan doen op een andere uitkering
  • niet in de gevangenis zit of een huis van bewaring
  • niet te veel eigen vermogen heeft
  • meedoet aan activiteiten die de gemeenten aanbiedt om werk te vinden

  De Participatiewet kent landelijke normbedragen, die in principe elk half jaar worden aangepast. Op basis van de landelijke bijstandsbedragen bepaalt de gemeente hoe hoog de uitkering werkelijk wordt. De gemeente kan deze namelijk hoger of lager vaststellen dan de norm.

  De actuele bedragen voor de bijstand staan in het overzicht Uitkeringsbedragen van het ministerie van SZW.

  verlaging bijstandsuitkering

  De gemeente verlaagt de bijstandsuitkering als men eigen inkomsten heeft. Voorbeelden daarvan zijn salaris, een WW-uitkering, heffingskortingen van de Belastingdienst, studiefinanciering en alimentatie. Het inkomen van thuiswonende kinderen telt niet mee. Soms telt een deel van het loon niet mee als inkomsten. De gemeente heeft hierover meer informatie.

  geen bijstandsuitkering

  Wie te veel eigen vermogen heeft, heeft geen recht op een bijstandsuitkering. Onder eigen vermogen vallen spaargeld, maar ook bezittingen als een auto. Meer informatie over de vermogenstoets vindt u op Rijksoverheid.nl.

  individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente de bijstandsgerechtigde eenmaal per jaar kan geven als hij al lange tijd weinig inkomsten heeft.

  individuele bijzondere bijstand

  Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die de bijstandsgerechtigde vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die hij niet zelf kan betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  verplichtingen bijstandsgerechtigden

  Er gelden strenge eisen voor mensen met een bijstandsuitkering (bijstandsgerechtigden). Zo moeten zij:

  • aangeboden werk aanvaarden (en houden)
  • zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau
  • als zij naar een andere gemeente willen verhuizen, daar eerst naar werk zoeken
  • maximaal drie uur per dag reizen als dit nodig is om werk te krijgen
  • verhuizen als het niet mogelijk is om binnen drie uur reizen per dag werk te vinden
  • er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden
  • het krijgen van werk niet belemmeren door bepaalde kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag
  • meewerken aan de ondersteuning die de gemeente hen oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling

  Voldoet iemand niet aan deze eisen? Dan moet de gemeente de bijstandsuitkering voor minimaal een maand en maximaal drie maanden verlagen met 100%. Naast bovenstaande eisen hebben bijstandsgerechtigden nog meer verplichtingen. De gemeente kan hierover meer informatie geven.

  bijstand aanvragen

  Men kan bijstand aanvragen bij de gemeente of via werk.nl.