pensioenpremie en pensioenopbouw

Het aanvullend pensioen wordt meestal betaald uit bijdragen van zowel werkgever als werknemer. In welke verhouding en hoeveel verschilt per regeling. Soms hoeft de werknemer helemaal niet te betalen of wordt alleen van de hogere inkomensgroepen een bijdrage verlangd.

op deze pagina

  Als gevolg van de gestegen levensverwachting is de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar.

  omkeerregel

  Over de pensioenpremie hoeft de werknemer geen belasting en sociale premies te betalen, maar over de pensioenuitkering wel. Dit wordt ook wel de ‘omkeerregel’ genoemd. Deze regel mag alleen gebruikt worden als de waarde van het op te bouwen pensioen binnen de gestelde fiscale grenzen blijft. De omkeerregel heeft alleen betrekking op een maximaal pensioengevend salaris. Dit maximum bedraagt in 2018 € 105.075 per jaar.

  pensioenopbouw

  De opbouw van pensioen vindt plaats vanaf uiterlijk 21 jaar. Bij de berekening van de hoogte van het aanvullend pensioen wordt de AOW-uitkering meegeteld. Men gaat dan uit van een eindniveau van 75% van het gemiddeld verdiend loon.

  Pensioenregelingen kennen verschillende vormen van pensioenopbouw. Grofweg zijn er twee categorieën: de uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst ofwel beschikbare premieregeling. Bij de uitkeringsovereenkomst is het min of meer zeker welk pensioen de werknemer krijgt (zoals bij een middelloonregeling en een eindloonregeling).

  middelloonregeling

  Bij een middelloonregeling wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het gemiddeld verdiend salaris. Maximaal wordt 1,875% per jaar opgebouwd. De jaarlijkse indexering van in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken moet leiden tot een acceptabel niveau van de pensioenuitkering. Er geldt in het middelloonstelsel echter geen garantie op een percentage van het laatstverdiende salaris.

  Omdat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar is verschoven, werken werknemers een jaar langer door. Ze betalen een jaar langer premie en de uitkeringsduur wordt een jaar korter. Door de langere opbouwperiode en de kortere uitkeringsperiode wordt de premie voor een middelloon- of eindloonregeling iets lager. In de tabel ziet u de nieuwe maximale pensioenopbouw per jaar als percentage van het pensioengevend salaris bij verschillende pensioenleeftijden.

  maximale opbouwpercentages ouderdomspensioen:

  eindloonregeling

  Bij een eindloonregeling is de pensioenuitkering een bepaald percentage van het laatstverdiende loon voordat de werknemer met pensioen ging. Dat is meestal 70%, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de werknemer veertig jaar pensioen heeft opgebouwd, met een percentage van 1,657% per jaar.

  beschikbarepremieregeling

  Bij een beschikbare premieregeling bouwt de werknemer pensioen op afhankelijk van de beschikbare premie. Er wordt bijvoorbeeld jaarlijks een vast (premie)bedrag of een percentage van het salaris gereserveerd voor pensioenopbouw. De premie wordt weggezet in een kapitaalverzekering met pensioenclausule. Zo bouwt de werknemer een kapitaal op dat vrijkomt op de pensioendatum.

  Dit kapitaal wordt gebruikt voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering, al dan niet in combinatie met een nabestaandenpensioen. Er is geen zekerheid voor de werknemer over de uiteindelijke hoogte van de pensioenuitkering. Die is met name afhankelijk van de ingelegde premies en de behaalde rendementen.

  combinatieregeling

  Een combinatieregeling is een combinatie van twee systemen. Tot een bepaald salarisniveau wordt pensioen opgebouwd volgens een eindloon- of middelloonregeling. Daarboven geldt een beschikbare premieregeling. De combinatieregeling kent ook andere varianten.

  kapitaalovereenkomst

  Bij een kapitaalovereenkomst staat vooraf vast wat de hoogte van het kapitaal is als de werknemer met pensioen gaat. Het bedrag wordt soms met een winstuitkering verhoogd. Met het kapitaal wordt op de pensioendatum een pensioenuitkering aangekocht.

  opbouw pensioen hogere inkomens

  Het loon waarover fiscaalvriendelijk pensioen kan worden opgebouwd is in 2018 beperkt tot € 105.075. De hogere inkomens hebben de mogelijkheid om vanuit het nettoloon bij te sparen voor hun oude dag. Het vermogen dat op deze manier wordt bijgespaard voor de oude dag telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting.