individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Als een werknemer niet deelneemt aan een pensioenregeling, kan hij zelf bij een particuliere verzekeringsmaatschappij een pensioenverzekering afsluiten. Dat geldt ook voor zelfstandigen: zij worden geacht voor hun eigen pensioenvoorziening te zorgen.

op deze pagina

  soorten privévoorzieningen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om een privévoorziening af te sluiten, waaronder:

  • een lijfrenteverzekering
  • banksparen
  • een koopsompolis
  • fiscaal reserveren van pensioen (oudedagreserve)

  De Belastingdienst heeft een rekenprogramma ontwikkeld waarmee berekend kan worden welk bedrag aan lijfrentepremies men mag aftrekken. De Rekenhulp Lijfrentepremie is te downloaden via de website van de Belastingdienst.

  • lijfrenteverzekering
   Bij een lijfrenteverzekering betaalt men een premie waarvoor men later een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering ontvangt. Wie een pensioentekort heeft, kan de lijfrentepremie (of -premies, bij aanschaf van meer dan één lijfrenteverzekering) aftrekken van het inkomen in box 1. Er is sprake van een pensioentekort als men minder pensioen opbouwt dan nodig is om een oudedagsvoorziening (inclusief AOW) te ontvangen van 70% van het arbeidsinkomen.
  • banksparen
   Banksparen wordt aangeboden door banken en andere financiële instellingen. De regeling komt er in het kort op neer dat de inleg in een dergelijke speciale spaarrekening of beleggingsrekening fiscaal hetzelfde wordt behandeld als premies die worden betaald voor een lijfrenteverzekering. Een belangrijk verschil tussen een pensioenuitkering en een uitkering uit banksparen is dat een uitkering uit banksparen niet levenslang is. De bankspaarregeling gaat uit van een uitkering die twintig jaar duurt. Komt de uitkeringsgerechtigde eerder te overlijden, dan is het restant bestemd voor de nabestaanden. Een pensioenuitkering daarentegen duurt levenslang, ongeacht het moment van overlijden van de uitkeringsgerechtigde.
  • koopsompolis
   In een koopsompolis kan men een bedrag storten, dat de verzekeraar of bank gaat beleggen. In sommige gevallen kan men kosteloos geld bijstorten. Uit de koopsompolis wordt een uitkering bij pensioen verstrekt.
  • oudedagsreserve
   Zelfstandig ondernemers kunnen voor hun pensioen jaarlijks een deel van de winst opzij zetten in de zogeheten oudedagsreserve. Over dat bedrag hoeft de ondernemer dan voorlopig geen belasting te betalen: hij krijgt daarvoor uitstel. Te zijner tijd zal de ondernemer een pensioenuitkering moeten gaan aankopen met behulp van het opgebouwde kapitaal. Ondernemers zijn niet verplicht gebruik te maken van de oudedagsreserve. Op Belastingdienst.nl staat meer informatie.

  collectieve pensioenregeling zzp’ers

  Er bestaan verschillende collectieve pensioenregelingen voor zzp’ersBelangrijk kenmerk van dergelijke regelingen is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp’ers.