hoogte van de AOW-uitkering

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW-uitkering uit vanaf de AOW-leeftijd tot aan het overlijden. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest, het minimumloon en of men alleen woont of met iemand samen.

op deze pagina

  aantal jaren verzekerd

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, is – ongeacht zijn nationaliteit – verzekerd. Ieder jaar dat iemand verzekerd is, bouwt hij 2% AOW-pensioen op. Om een volledig AOW-pensioen te kunnen ontvangen moet iemand, in de 50 jaar voordat hij zijn AOW-leeftijd heeft bereikt, altijd verzekerd zijn geweest.
  Als iemand buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan is hij mogelijk niet verzekerd geweest en kan zijn AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW.

  Voor een precieze opgave van de AOW-opbouw kunt u een SVB Pensioenoverzicht aanvragen via MijnSVB.nl

  werk in het buitenland: vrijwillige verzekering AOW

  Wie tijdelijk voor zijn werkgever in het buitenland werkt, blijft meestal wel verzekerd voor de AOW. Daarvoor heeft de werknemer wel een detacheringsverklaring van zijn werkgever nodig. Heeft iemand geen detacheringsverklaring en woont of werkt hij voor het bereiken van de AOW-leeftijd een of meer jaren in het buitenland, dan wordt voor elk jaar waarin dat zo was een korting op de AOW-uitkering toegepast van 2%. Dit kan voorkomen worden met een vrijwillige verzekering. Vrijwillig verzekeren is mogelijk voor maximaal tien jaar. Wie ten minste (weer) een jaar onafgebroken in Nederland heeft gewoond, kan zich daarna opnieuw voor een periode van tien jaar vrijwillig verzekeren. De premie voor de vrijwillige verzekering is een percentage van het inkomen. Aanmelding voor de vrijwillige verzekering is mogelijk tot een jaar na het einde van de verplichte verzekering. Normaal gesproken is dat het moment dat men uit Nederland vertrekt. Meer informatie is verkrijgbaar bij de SVB.

  AOW-bedragen per 1 juli 2017

  Ongehuwde alleenstaanden hebben recht op het ongehuwdenpensioen van 70% van het nettominimumloon. Leeft men duurzaam gescheiden, dan wordt men als ongehuwd alleenstaande beschouwd. Als beide partners ouder zijn dan de AOW-leeftijd ontvangen zij ieder elke maand het AOW-pensioen. Dit basispensioen, ook wel gehuwdenpensioen genoemd, bedraagt 50% van het nettominimumloon.

  hoogte AOW-uitkering per 1 juli 2017