Algemene ouderdomswet (AOW)

Vrijwel iedereen in ons land die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een uitkering volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). De AOW is een basispensioenvoorziening. Voor werknemers bestaat daarnaast meestal een aanvullend pensioen.

op deze pagina

  In principe heeft iedereen die vijftig jaar voorafgaand aan zijn AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of in Nederland loonbelasting heeft betaald recht op een volledige AOW-uitkering. Voor de meeste andere uitkeringen komt men dan niet meer in aanmerking. Zo heeft men geen recht meer op een uitkering van de ZW, WAO, WIA, WW, WAZ, Wet Wajong of Anw. Iedereen die staat ingeschreven bij de gemeente krijgt zes maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd een brief toegestuurd. Vanaf dat moment kan men het AOW-pensioen via de website van de Sociale Verzekeringsbank aanvragen.

  verhoging AOW-leeftijd

  De pensioenleeftijd gaat in de loop van de komende jaren telkens op 1 januari omhoog, met steeds grotere stappen. Op 1 januari 2017 is de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd, naar 65 jaar plus negen maanden. In de komende jaren wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2018 66 jaar is, in 2021 67 jaar en in 2022 67 jaar en drie maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd automatisch gekoppeld aan de levensverwachting. De precieze AOW-leeftijd wordt dan vijf jaar van tevoren vastgesteld.

  Hier kunt u eenvoudig nagaan op welke leeftijd uw AOW ingaat.

  verhoging AOW-leeftijd tot 2023:

  In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.

  overgangsmaatregelen

  De verhoging van de AOW-leeftijd wordt geleidelijk ingevoerd om mensen die dicht tegen hun pensioen aan zitten tegemoet te komen. Daarnaast zijn er overgangsmaatregelen voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies aan inkomen te compenseren.

  overbruggingsregeling

  De huidige vut- en prepensioenregelingen eindigen meestal op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Voor mensen die sinds 1 januari 2013 deelnemen aan een vut of een vergelijkbare uitkering en die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd is er een overbruggingsregeling (OBR). De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren). Het inkomen van de partner en het vermogen tellen mee, het eigen huis en pensioenvermogen niet. De overbruggingsregeling is ingegaan op 1 oktober 2013 en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een tijdelijke regeling. De regeling eindigt op 31 december 2022.

  Op SVB.nl staat meer informatie over de hoogte van de overbruggingsuitkering en de voorwaarden voor recht op de OBR.

  bijstand

  Mensen kunnen een beroep doen op de bijstand als ze onder het sociaal minimum dreigen te komen. De gemeente geeft hierover meer informatie.

  aansluiten van andere uitkeringen op AOW

  De socialezekerheidsuitkeringen lopen door tot de dag waarop men de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de WW, WIA, WAO, WAZ, Wet Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, IOAW, IOAZ en IOW.

  doorwerken na de AOW-leeftijd

  Ook na het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen en willen sommige mensen nog blijven werken. Er verandert dan wel een aantal zaken. Dit is geregeld in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.