verkiezing en reglement van een OR

De werkgever moet ervoor zorgen dat de OR er komt. Daartoe moet hij verkiezingen houden en een reglement opstellen. In het reglement zijn regels opgenomen voor een correct verloop van de OR-verkiezing en voor een goede werkwijze van de OR.

op deze pagina

  verkiezing OR-leden

  De OR-leden worden gekozen door en uit de in de organisatie werkzame personen. Werknemers zijn kiesgerechtigd als zij ten minste zes maanden in de organisatie werken en verkiesbaar als OR-lid wanneer zij minimaal een jaar in de organisatie werken. De ondernemingsraad kan in zijn eigen reglement van deze eisen afwijken.

  voorbeeldreglement

  Via de website van de SER is een Voorbeeldreglement ondernemingsraden te downloaden. Hierin worden suggesties aangereikt die als voorbeeld kunnen dienen voor ondernemingsraden bij het opstellen van hun reglement.

  De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten. Voor de verkiezing kunnen kandidatenlijsten worden ingediend door:

  • vakbonden die leden hebben in de onderneming
  • andere werknemers die kiesgerechtigd zijn

  omvang OR: aantal leden per aantal medewerkers

  Er is een vaste verhouding tussen het aantal personen dat in de organisatie werkzaam is en de omvang van de OR:

  • 50 tot 100 personen: 5 OR-leden
  • 100 tot 200 personen: 7 OR-leden
  • 200 tot 400 personen: 9 OR-leden
  • 400 tot 600 personen: 11 OR-leden
  • 600 tot 1.000 personen: 13 OR-leden
  • 1.000 tot 2.000 personen: 15 OR-leden

  Voor iedere duizend personen méér komen er twee OR-leden bij, tot maximaal 25 leden.

  Ondernemingen met tien tot vijftig werknemers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Als ze geen ondernemingsraad willen, kunnen ze een personeelsvertegenwoordiging instellen. Dit is zelfs verplicht als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. Is dat niet het geval, en is er dus geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan is de onderneming (met tien tot vijftig werknemers) verplicht personeelsvergaderingen te houden.

  flexwerkers in de OR

  Uitzendkrachten en gedetacheerden hebben na zes maanden kiesrecht bij het uitzend- of detacheringsbureau waar ze in dienst zijn. Na dertig maanden krijgen ze ook kiesrecht in het bedrijf van de inlener. Ze zijn verkiesbaar bij het uitzendbureau als ze een jaar in dienst zijn en bij de inlener als ze er drie jaar werken.

  De zittingsperiode van de ondernemingsraad is twee, drie of vier jaar. Dit moet worden vastgelegd in het reglement. Na afloop van de vastgelegde zittingsperiode moeten nieuwe verkiezingen worden gehouden.