boxenstelsel en schijventarief van de inkomstenbelasting in 2018

De inkomstenbelasting wordt geheven over bronnen van inkomen volgens het boxenstelsel. Er zijn drie boxen. Iedere box kent een eigen manier van belastingheffing. De inkomsten uit de verschillende boxen zijn niet onderling uitwisselbaar. Het is dan ook niet mogelijk om negatieve inkomsten van de ene box te compenseren met positieve inkomsten uit de andere box.

op deze pagina

  box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

  Box 1 bevat belastbaar inkomen uit werk en woning, te weten:

  • winst uit onderneming
  • loon, uitkering of pensioen
  • fooien en andere inkomsten
  • buitenlandse inkomsten
  • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
  • periodieke uitkeringen (zoals lijfrente en alimentatie)
  • eigenwoningforfait
  • kapitaalverzekering eigen woning
  • negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld terugontvangen lijfrentepremies)
  • negatieve persoonsgebonden aftrekposten

  Van deze inkomsten kan men bepaalde posten aftrekken. Het tarief voor box 1 is een oplopend tarief met vier schijven. De belasting over het inkomen in box 1 is hoger naarmate het inkomen hoger wordt; het maximale tarief is 51,95%.

  schijventarief box 1

  De belastingheffing over het inkomen uit werk en woning (box 1) kent een progressieve tariefstructuur met vier tarieven. De tarieven zijn telkens verbonden aan een deel van het inkomen, ook wel inkomensschijf genoemd. Alleen over de eerste twee schijven van het inkomen moet premie volksverzekeringen worden betaald. Vanaf de derde schijf is het maximum premieloon bereikt. Mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, hoeven over hun inkomsten geen AOW-premie af te dragen, waardoor het totaal van de premie volksverzekeringen voor hen lager is. Het tarief van de eerste twee schijven in box 1 is daarom voor hen ook lager. Over het deel van het inkomen dat boven de eerste twee schijven uitkomt, is alleen belasting verschuldigd. Het bedrag aan belasting wordt naar beneden afgerond op hele euro’s.

  tarief box 1 per 1 januari 2018

  De belastingheffing over het inkomen uit werk en woning (box 1) kent een tariefstructuur met vier schijven. Het kabinet wil dit gaan vervangen door een tweeschijvenstelsel met een gezamenlijk basistarief voor het inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor het inkomen boven € 68.507. Het basistarief wordt in 2021 37,05% en het toptarief 49,50%. In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en de tweede en derde schijf 38,10%.

  box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

  In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast: het inkomen van aandeelhouders in een vennootschap of coöperatie. Hierbij gaat het om mensen die een (direct of indirect) belang van ten minste 5% van de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap bezitten of ten minste 5% van het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag: het zogenoemde ‘aanmerkelijk belang’. Dit belang kan bestaan uit aandelen, opties op aandelen, winstbewijzen of stemrechten. De inkomsten (zoals dividenden) en voordelen uit aanmerkelijk belang zijn belast tegen een tarief van 25%.

  Het kabinet heeft besloten om in afwijking van het regeerakkoord de daarin opgenomen correctie van het box 2-tarief te verzachten om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen. Vanwege de wijziging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld het tarief in box 2 te corrigeren van 25% naar 26,9% per 2021 in plaats van naar 28,5%. Dit gebeurt in twee stappen: met ingang van 2020 wordt het tarief met 1,25%-punt verhoogd naar 26,25% en met ingang van 2021 wordt het tarief met 0,65%-punt verder verhoogd naar 26,9%.

   

  box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

  In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Dit noemt men de vermogensrendementsheffing. Deze heffing is onder andere van toepassing op onroerende zaken (met uitzondering van de als hoofdverblijf dienende eigen woning), aandelen, obligaties, spaartegoeden en lijfrente- en kapitaalverzekeringen die niet in box 1 vallen. 

  Vanaf 1 januari 2018 zal het forfaitaire rendement van het inkomen uit vermogen dichter aansluiten bij het gemiddelde werkelijke rendement, omdat voor het rendement over het aan het spaardeel toegerekende gedeelte van de grondslag voortaan gebruik wordt gemaakt van actuelere cijfers.De grondslag sparen en beleggen in box 3 wordt  toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingvrije vermogen. Voor de toerekening wordt gebruik gemaakt van drie schijven:

  • schijf 1: tot  € 70.800
  • schijf 2: van € 70.800 tot en met € 978.000 
  • schijf 3: vanaf € 978.000

  Er zijn twee percentages waarmee het voordeel uit vermogen wordt berekend: 0,36% en 5,38%. Per schijf worden de percentages anders toegepast.

  tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2018

  Fiscale partners mogen de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de meest voordelige manier.

  heffingsvrij vermogen

  De vermogensrendementsheffing is niet verschuldigd over het vermogen van € 30.000 per belastingplichtige. Voor wie heel 2018 voor fiscaal partnerschap kiest, is het vermogen € 60.000 voor de fiscale partners tezamen. Het is niet mogelijk een extra bedrag per minderjarig kind bij het vermogen (box 3) op te tellen.

  Het kabinet heeft besloten om in afwijking van het regeerakkoord de daarin opgenomen correctie van het box 2-tarief te verzachten om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen. Vanwege de wijziging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld het tarief in box 2 te corrigeren van 25% naar 26,9% per 2021 in plaats van naar 28,5%. Dit gebeurt in twee stappen: met ingang van 2020 wordt het tarief met 1,25%-punt verhoogd naar 26,25% en met ingang van 2021 wordt het tarief met 0,65%-punt verder verhoogd naar 26,9%.

  De heffing in box 3 (de zogeheten vermogensbelasting) wordt per 1 januari 2019 aangepast. In de vermogensschijf tot en met € 71.650 bedraagt het forfaitaire rendement 1,94%. Van € 71.651 tot en met € 989.736 is dit 4,45%. Boven de € 989.736 bedraagt het 5,60%. Het heffingvrije vermogen wordt € 30.360.