De relatie tussen werkgever en werknemer wordt in goede banen geleid door bepaalde wetten en regels. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen overheid en burger. Voor alle wettelijke afspraken geldt in de regel dat ze verplichtingen inhouden voor alle betrokken partijen.

belasting betalen

Over ons inkomen moeten we inkomstenbelasting betalen. De overheid betaalt met de belastingopbrengsten voorzieningen zoals wegen, uitkeringen en rechtspraak.

gelijke behandeling

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in Nederland verboden. Gelijke behandeling is geregeld in verschillende wetten.

klokkenluiden: melding misstanden

Klokkenluiders zijn verontruste werknemers die vermoedens hebben van misstanden op het werk waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

medezeggenschap: ondernemingsraad

Medezeggenschap geeft werknemers de mogelijkheid mee te denken over de bedrijfsvoering. Dit is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit een basispensioen via de overheid (de AOW) en een aanvullend pensioen via de werkgever. De Pensioenwet verplicht de werkgever tot uitvoering van de pensioenregeling.

het stelsel van sociale zekerheid in Nederland

Wie niet (meer) voor een eigen inkomen kan zorgen, kan een beroep doen op het stelsel van de sociale zekerheid.

vakantie

Iedere werknemer in ons land heeft recht op vakantie met behoud van loon. Meestal is in de arbeidsovereenkomst of cao opgenomen op hoeveel vakantiedagen een werknemer recht heeft. Naast het recht op vakantie hebben werknemers ook het recht om verlof op te nemen in bepaalde situaties. Het ligt aan het soort verlof in hoeverre dit betaald of onbetaald is.

verlofregelingen: combineren van werk en zorg

De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken, zodat het voor mannen en vrouwen aantrekkelijker wordt te (blijven) werken.

werktijden, flexibel werken en aanpassing arbeidsduur

Flexibel werken en variërende werktijden worden steeds belangrijker. Afspraken over (flexibele) werktijden moeten uiteraard altijd worden gemaakt binnen de wettelijke kaders.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) gedeeltelijk ingegaan. Deze wet is bedoeld om werkgevers aan te pakken die constructies bedenken om de regels en cao-afspraken te omzeilen. De WAS wordt in fasen ingevoerd.

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. In de Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) zijn hiervoor regels vastgelegd.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Volgens deze wet moeten werkgevers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten.

Wet werk en zekerheid (Wwz)

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn o.a. de regels voor tijdelijke contracten, de ketenbepaling en het ontslagrecht aangepast. Wij hebben voor u alle belangrijke wijzigingen op een rijtje gezet.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Hiermee is het voor werkgevers aantrekkelijker geworden om AOW’ers langer in dienst te houden. Op verschillende gebieden zijn er wijzigingen doorgevoerd, zoals de ketenbepaling bij tijdelijke contracten, de verplichte loondoorbetaling bij ziekte, de opzegtermijn, de mogelijkheden tot aanpassing van de arbeidsomvang, de transitievergoeding bij ontslag en ontslag bij reorganisaties. Een kort overzicht.