De relatie tussen werkgever en werknemer wordt in goede banen geleid door bepaalde wetten en regels. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen overheid en burger. Voor alle wettelijke afspraken geldt in de regel dat ze verplichtingen inhouden voor alle betrokken partijen.

belasting betalen

Over ons inkomen moeten we inkomstenbelasting betalen. De overheid betaalt met de belastingopbrengsten voorzieningen zoals wegen, uitkeringen en rechtspraak.

gelijke behandeling

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in Nederland verboden. Gelijke behandeling is geregeld in verschillende wetten.

klokkenluiden: melding misstanden

Klokkenluiders zijn verontruste werknemers die vermoedens hebben van misstanden op het werk waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

medezeggenschap: ondernemingsraad

Medezeggenschap geeft werknemers de mogelijkheid mee te denken over de bedrijfsvoering. Dit is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit een basispensioen via de overheid (de AOW) en een aanvullend pensioen via de werkgever. De Pensioenwet verplicht de werkgever tot uitvoering van de pensioenregeling.

het stelsel van sociale zekerheid in Nederland

Wie niet (meer) voor een eigen inkomen kan zorgen, kan een beroep doen op het stelsel van de sociale zekerheid.

vakantie

Werknemers hebben recht op een minimum aantal vakantiedagen, doorbetaling van loon tijdens de vakantie en vakantiegeld. Dat is in de wet vastgelegd. Vaak staat in de arbeidsovereenkomst of cao dat werknemers bovenop dit wettelijk minimum extra vakantiedagen krijgen: de bovenwettelijke vakantiedagen.

verlofregelingen: combineren van werk en zorg

De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken, zodat het voor mannen en vrouwen aantrekkelijker wordt te (blijven) werken.

werktijden, flexibel werken en aanpassing arbeidsduur

Flexibel werken en variërende werktijden worden steeds belangrijker. Afspraken over (flexibele) werktijden moeten uiteraard altijd worden gemaakt binnen de wettelijke kaders.