sollicitatiecode: de basisregels voor werving en selectie

Voor de sollicitant staat bij een sollicitatie vaak veel op het spel. Toch is in de wet niet geregeld hoe een sollicitatieprocedure moet verlopen. Tegen organisaties die de fatsoensnormen bij een sollicitatieprocedure overschrijden, is dus meestal weinig te beginnen. Maar organisaties die zich als goed werkgever willen gedragen, houden zich aan bepaalde richtlijnen die staan in de sollicitatiecode.

op deze pagina

  basisregels voor werving en selectie

  De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft in overleg met de Stichting van de Arbeid een sollicitatiecode ontwikkeld. Deze code bevat basisregels die werkgevers én sollicitanten in acht kunnen nemen bij de werving en selectie. De werkgever kan de code aan zijn eigen specifieke situatie aanpassen als daar aanleiding toe is.

  uitgangspunten sollicitatiecode

  • Er is sprake van een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant (gelijke kansen bij gelijke geschiktheid: de organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie).
  • De sollicitant wordt deugdelijk en volledig geïnformeerd over de procedure – ook als social media hierbij een belangrijke rol spelen – en over de inhoud van de functie en de plaats daarvan in de organisatie.
  • De organisatie vraagt van de sollicitant uitsluitend informatie die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie.
  • De sollicitant verschaft de organisatie de informatie die deze nodig heeft om een waar en getrouw beeld te krijgen van de geschiktheid van de sollicitant voor de vacante functie.
  • De informatie die de sollicitant verstrekt, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld; ook in andere opzichten wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd.
  • De sollicitant en de arbeidsorganisatie zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van open bronnen, zoals internet en informatie van derden, niet altijd betrouwbaar is.
  • Op schriftelijke klachten van sollicitanten over onzorgvuldige, onbillijke of onjuiste behandeling, wordt door de organisatie binnen een redelijke termijn schriftelijk gereageerd.
  • De sollicitant moet duidelijkheid hebben over de te volgen sollicitatieprocedure. Dit betekent dat de organisatie een eventuele afwijking van de eenmaal gekozen procedure aan de sollicitant meedeelt en toelicht. Ook de sollicitant kan, als daartoe aanleiding bestaat, om een afwijking van de procedure verzoeken.

  Deze uitgangspunten worden verder uitgewerkt in een aantal regels. De code is van toepassing op een procedure die erop gericht is om een vacature binnen een organisatie te vervullen en waarvoor de werving van kandidaten plaatsvindt:

  • door openbare bekendmaking, zoals advertenties in publiek toegankelijke (social) media en open sollicitatie
  • binnen beperkte kring, zoals via kennissen of familie, Werkbedrijf van UWV, publicatieborden, interne werving
  • via externe bemiddelingsbureaus

  De volledige tekst van de sollicitatiecode is hier na te lezen en te downloaden.