is de sollicitant wie hij zegt te zijn?

Voordat u iemand aanneemt, is het verstandig te checken of de informatie klopt die de kandidaat u bij de selectieprocedure heeft gegeven. Check daarom altijd referenties en diploma’s. Voor bepaalde functies kan het checken van antecedenten gerechtvaardigd zijn. Voor het controleren van gegevens van sollicitanten gelden wettelijke beperkingen in het kader van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

op deze pagina

  referenties inwinnen

  Referenties inwinnen geeft u extra informatie en is dus aan te raden. Bijvoorbeeld om te kijken of de kandidaat zijn cv naar waarheid heeft opgesteld of om na te gaan of hij een juist beeld heeft gegeven van zijn vaardigheden. Het is belangrijk om bij het vragen om referenties bij eerdere werkgevers niet alleen uit te vinden of de sollicitant daadwerkelijk ergens heeft gewerkt, maar ook hoe hij presteerde. Dit kunt u doen door vragen te stellen over de relatie met de kandidaat, de termijn van de samenwerking, de aard van de werkzaamheden, de kwaliteiten en de werkhouding van de kandidaat en de reden van vertrek.

  Vraag meerdere voormalige werkgevers om referenties. Zo krijgt u een zo goed mogelijk beeld van de kandidaat. Houd er bij het beoordelen van referenties wel rekening mee dat een verstoorde werkrelatie of persoonlijke opvattingen voor subjectieve informatie kunnen zorgen.

  vraag toestemming

  Wilt u inlichtingen over de sollicitant bij derden inwinnen? Vraag de sollicitant dan vooraf om toestemming.
  Bovendien moet de informatie waar u om vraagt, direct verband houden met de vacature. U mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. De verkregen informatie moet u met de sollicitant bespreken.

  diploma’s checken

  U kunt zelf (beperkt) onderzoek doen door het cv en de diploma’s van de kandidaat persoonlijk te controleren. Wilt u meer zekerheid? Vraag dan om een digitaal uittreksel van de diplomagegevens.

  Als een sollicitant zijn diploma in het buitenland heeft behaald, en het niet duidelijk is of dit voldoet aan de Nederlandse eisen, kunt u om een diplomawaardering verzoeken. Hiermee is na te gaan wat de waarde van het diploma in Nederland is. U kunt een aanvraag voor diplomawaardering indienen bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW).

  digitaal uittreksel diplomagegevens

  U kunt de kandidaat vragen om een digitaal uittreksel van hun eigen diplomagegevens. Dat kunnen zij downloaden van het centraal landelijk diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het uittreksel is een pdf-document dat is voorzien van een certificaat. Dit certificaat fungeert als echtheidskenmerk en garandeert dat het document van DUO afkomstig is.

  In het diplomaregister zijn gegevens opgenomen van diploma’s, certificaten en getuigschriften, zoals de naam van de opleiding en de onderwijsinstelling en het jaar waarin iemand een diploma heeft behaald. Van de diploma’s in het voortgezet onderwijs zijn ook de vakken en cijfers opgenomen. Het register bevat geen digitale versies van papieren diploma’s.

  antecedentenonderzoek

  Een antecedentenonderzoek geeft antwoord op de vraag of de sollicitant echt de betrouwbare werknemer is die het bedrijf voor ogen heeft. Bij een dergelijk onderzoek bekijkt u of zich in het verleden van de sollicitant incidenten hebben voorgedaan. Daarmee voorkomt u dat u onbetrouwbare of chantabele personeelsleden in dienst neemt. Gekeken wordt met name naar het strafrechtelijke verleden. Ook de omstandigheden van familieleden en gezinsleden kunnen deel van een antecedentenonderzoek zijn.

  Een VOG kan ook digitaal worden aangevraagd. Om de aanvraagprocedure te starten moet u, als (toekomstige) werkgever, beschikken over eHerkenning en de aanvrager zelf over DigiD. Lees er hier meer over.

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Soms is het nodig een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de sollicitant te vragen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.