privacy bij de sollicitatieprocedure

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet de werkgever bij een sollicitatieprocedure de kandidaat-werknemer van tevoren toestemming vragen als hij nadere inlichtingen (screening) wenst in te winnen over de gegevens en referenties op het cv van de sollicitant. Bij ieder onderzoek moet de werkgever bekijken of de gegevens daadwerkelijk relevant zijn voor de functie.

op deze pagina

    wat is relevant bij de screening van een sollicitant?

    Voor een administratief medewerker is bijvoorbeeld geen uitgebreide screening noodzakelijk. Wanneer er echter sprake is van een functie waarbij veelvuldig met grote sommen geld of met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt, mag u meer informatie opvragen.

    Voor bepaalde functies geldt dat de werkgever een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan verlangen. Daarnaast gelden bij de screening voor vertrouwensfuncties als politieambtenaren, werknemers van particuliere beveiligingsorganisaties, werknemers van recherchebureaus en kinderopvang, luchtvaartpersoneel en bepaalde andere functies bij de overheid specifieke wettelijke bepalingen.

    toestemming van de ondernemingsraad (OR)

    Voor een regeling met betrekking tot de screening van sollicitanten heeft de werkgever instemming nodig van de ondernemingsraad. Ook als er binnen de organisatie geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief is, is het raadzaam om de regeling omtrent screening van toekomstig personeel intern af te stemmen.