de 30%-regeling

Werknemers die naar een ander land worden uitgezonden of vanuit een ander land in Nederland komen werken, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op een bijzondere kostenvergoedingsregeling: de 30%-regeling.

op deze pagina

  De 30%-regeling houdt in dat de werkgever 30% van het loon inclusief vergoeding onbelast mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf. Het kan gaan om het verblijf van zijn werknemer in een ander land, maar ook om het tijdelijk verblijf van een buitenlandse werknemer in Nederland.

  onbelaste vergoeding

  Het gaat hierbij om 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf. Deze vergoeding is onbelast. Als de totale extraterritoriale kosten (extra kosten van het tijdelijk verblijf van de werknemer in het buitenland) meer bedragen dan door de 30%-regeling wordt vergoed, bestaat de mogelijkheid om de werkelijke kosten te vergoeden.

  De Belastingdienst geeft op Belastingdienst.nl aan wat precies onder extraterritoriale kosten wordt verstaan.

  Als men niet voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling, kan de werkgever extraterritoriale kosten tot de hoogte van de werkelijk gemaakte kosten onbelast vergoeden.

  werknemers uit het buitenland

  In dit verband wordt gesproken van ‘ingekomen werknemers’. Van een ingekomen werknemer is sprake als de werkgever een werknemer uit het buitenland aantrekt, of als de werknemer van buiten Nederland naar de werkgever is uitgezonden.

  Per 1 januari 2012 is de 30%-regeling gewijzigd. Voor werknemers die voor deze datum al bij de werkgever in dienst waren, geldt overgangsrecht. Voor werknemers die na 1 januari 2012 in dienst zijn gekomen, gelden als voorwaarden om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken:

  • de werknemer is bij de werkgever in dienst
  • de werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid (deskundigheidsvereiste)
  • de werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer: de werknemer woonde meer dan tweederde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan het werken in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens
  • de Belastingdienst heeft een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat de werkgever van de 30%-regeling gebruik mag maken

  Het deskundigheidsvereiste is ingevuld met een salarisnorm.

  Voor wetenschappers en onderzoekers bij onderwijsinstellingen en gesubsidieerde onderzoeksinstellingen geldt geen salarisnorm. Voor werknemers met een afgeronde masteropleiding die 29 jaar of jonger zijn, geldt een verlaagd inkomenscriterium. De actuele salarisnormen voor het deskundigheidsvereiste en voor wetenschappers en onderzoekers staan op Belastingdienst.nl.

  In sectoren waar vrijwel alle werknemers aan de salarisnorm voldoen, moet de specifieke deskundigheid ook schaars zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van verschillende factoren.

  Ingekomen werknemers kunnen gedurende acht jaar van de 30%-regeling gebruik maken. Bepaalde periodes van eerder verblijf in Nederland komen in mindering op de looptijd van acht jaar.

  toestemming nodig

  Voor het toepassen van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is toestemming van de Belastingdienst nodig. De werkgever kan de beschikking aanvragen met het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2017’.

  Meer informatie over de toepassing van de 30%-regeling staat op Belastingdienst.nl. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon: (0800) 0543.

  uitgezonden werknemers

  De volgende werknemers die worden uitgezonden naar het buitenland komen in aanmerking voor de 30%-regeling:

  • werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden naar bepaalde aangewezen regio’s, waaronder Afrika, Azië, Latijns-Amerika en een aantal Oost-Europese landen
  • werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden om in een ander land wetenschap te beoefenen of onderwijs te geven
  • ambtenaren die Nederland vertegenwoordigen in het buitenland
  • ambtenaren, rechterlijke ambtenaren en militairen die worden uitgezonden naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden), Curaçao, Sint-Maarten of Aruba
  • militairen die worden uitgezonden naar landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden

  periode van uitzending

  Voor toepassing van de 30%-regeling moet een werknemer in een periode van twaalf maanden ten minste 45 dagen voor zijn werk verblijven in een of meer plaatsen waarnaar hij is uitgezonden. Bij de bepaling of aan deze voorwaarde is voldaan, worden verblijfsperioden van minder dan vijftien dagen niet in aanmerking genomen. Indien aan de voorwaarde is voldaan, kan de 30%-regeling overigens wel worden toegepast op dienstreizen van ten minste tien dagen naar de desbetreffende plaatsen.

  geen toestemming nodig

  Voor het toepassen van de regeling voor uitgezonden werknemers is geen toestemming van de Belastingdienst nodig.