werknemers uit het buitenland

op deze pagina

  Hoewel de grenzen binnen Europa vervagen, kan niet zomaar iedereen in Nederland komen werken. Werkgevers die werknemers uit het buitenland aannemen, moeten zich houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hierin staat dat zij voor werknemers van buiten de EU- en EER of Zwitserland (met uitzondering van Kroatië) een werkvergunning  (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig hebben. Voor tijdelijke arbeidskrachten die werk doen dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU, heeft de werkgever geen twv nodig. Dit staat in de Regeling internationaal handelsverkeer.

  Europese Unie (EU), EER-landen en Zwitserland

  Een werkgever die in Nederland geen geschikte werknemer kan vinden, mag van de wet over de grens gaan kijken. Hij is daarbij verplicht om eerst te zoeken binnen de EU- en EER-landen en in Zwitserland. Werknemers uit deze landen (met uitzondering van Kroatië) mogen in Nederland werken zonder werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv). Dit noemen we ‘vrij werknemersverkeer’. De Europese Unie (EU) bestaat uit 28 lidstaten, met totaal ongeveer 508 miljoen inwoners. De lidstaten van de Europese Unie zijn:

  • België
  • Bulgarije
  • Cyprus (Grieks deel)
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Griekenland
  • Hongarije
  • Ierland
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederland
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Tsjechië
  • Verenigd Koninkrijk
  • Zweden

  Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

  Liechtenstein, Noorwegen en IJsland horen niet bij de Europese Unie, maar werken wel op veel gebieden met de EU samen. Deze drie landen behoren samen met de EU-landen tot de Europese Economische Ruimte (EER). De meeste EU-regels gelden ook voor Zwitserland, maar dit land behoort niet tot de EU of de EER.

  werknemers uit Kroatië

  Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie. Het vrije werknemersverkeer met dit land is per 1 juli 2015 opnieuw voor maximaal drie jaar uitgesteld. Voor werknemers uit Kroatië geldt daarom, in tegenstelling tot werknemers uit andere landen van de EER, dat zij een werkvergunning (twv) nodig hebben om in Nederland te kunnen werken. Voor Kroaten met de arbeidsmarktaantekening ‘Arbeid toegestaan, tewerkstellingsvergunning alleen gedurende eerste twaalf maanden vereist’ geldt een uitzondering. Zij hebben geen werkvergunning meer nodig als zij twaalf maanden hebben gewerkt en de werkgever gedurende deze periode de beschikking had over een twv. Als zij verhuizen naar een ander land, gaat dit recht verloren en is er weer een twv nodig om in Nederland te kunnen werken.

  diploma buitenlandse werknemers

  Werkgevers die mensen met een buitenlands diploma in dienst willen nemen, kunnen een diplomawaardering aanvragen. Een diplomawaardering is een schriftelijke uitspraak waarin staat wat het buitenlandse diploma of de opleiding die de (aanstaande) werknemer gevolgd heeft waard is in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. Hierdoor kan de werkgever het onderwijsniveau van de werknemer beter inschatten. De werkgever kan een aanvraag voor diplomawaardering indienen bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW).

  buitenlandse werkgever, detachering in Nederland

  Buitenlandse werkgevers die hun personeel naar Nederland detacheren moeten er sinds 18 juni 2016 op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), voor zorgen dat bepaalde minimale voorwaarden van het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zijn op hun werknemers.

  voorbeelden basisarbeidsvoorwaarden

  Voorbeelden van dergelijke minimale voorwaarden zijn:

  • het minimumloon
  • voldoende rusttijden
  • veilige arbeidsomstandigheden
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
  • een minimum aantal vakantiedagen.

  Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers die zich niet aan de WagwEU houden, lopen het risico op een boete van maximaal € 12.000. De boetebedragen kunnen onder omstandigheden worden gematigd, maar bij recidive of bij bewuste overtredingen worden de boetes verhoogd.

  meldplicht

  Daarnaast is er een meldplicht ingevoerd. Buitenlandse dienstverrichters (inclusief zelfstandigen) moeten zich melden voordat de werkzaamheden in Nederland beginnen. Deze meldplicht gaat overigens pas in op het moment dat er een ICT-systeem gereed is waarmee de melding gedaan kan worden. Dat is op dit moment nog niet het geval.

  Meer weten over de WagwEU? Download hier de informatie van de Rijksoverheid (pdf).

   

  Regeling internationaal handelsverkeer

  Per 1 juli 2017 is de Regeling internationaal handelsverkeer ingegaan. Voor tijdelijke arbeidskrachten die werk doen dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU en dat niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden, hoeft de werkgever geen werkvergunning meer aan te vragen. Een voorbeeld van werk dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU is het  geven van een training in het werken met nieuwe apparatuur aan werknemers in Nederland.

  toezicht door Inspectie SZW

  De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers én werknemers zich aan de regelgeving houden en voert daartoe inspecties uit bij bedrijven en instellingen.