privacy: bescherming persoonsgegevens

Werkgevers verwerken gegevens van hun personeel en krijgen te maken met persoonsgegevens van hun werknemers. Deze zijn veelal opgeslagen in een personeelsdossier. Werkgevers hebben daardoor te maken met verplichtingen die voortvloeien uit uiteenlopende wet- en regelgeving. Zo staat in het Burgerlijk Wetboek dat een werkgever zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen. Dat houdt onder meer in dat hij de privacy van zijn werknemers moet respecteren.

Wat mag en niet mag met persoonsgegevens, is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels.

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan een nieuwe wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG  geldt voor de hele Europese Unie (EU) en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van mensen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.