opgaaf gegevens voor de loonheffingen

De werkgever moet iedere nieuwe werknemer om een schriftelijke verklaring vragen met gegevens die van belang zijn voor de afdracht van de loonheffingen. Deze verklaring wordt de ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ genoemd. Dat moet gebeuren voordat de werknemer start met zijn werkzaamheden.

op deze pagina

  De verklaring ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ is vormvrij maar moet in ieder geval de volgende gegevens van de werknemer bevatten:

  • naam en voorletters
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • woonland (als hij niet in Nederland woont)

  verzoek wel of niet toepassen loonheffingskorting

  De nieuwe werknemer kan tegelijk met de verklaring ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ een schriftelijk verzoek bij de werkgever indienen om rekening te houden met de heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de belasting.

  De werknemer kan hiervoor ook het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ van de Belastingdienst gebruiken.

  Hij moet dan het verzoek doen ‘voor het toepassen van de loonheffingskorting’. Als hij de loonheffingskorting niet (meer) wil of mag laten toepassen, moet de werknemer ook een schriftelijk verzoek hiertoe bij de werkgever indienen.
  De werkgever moet de verklaring ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ met de vereiste gegevens en het verzoek de loonheffingskorting wel of niet toe te schriftelijk, gedagtekend en ondertekend bij de werkgever indienen.

  geldigheid en bewaartermijn

  Gaat de werkgever na de beëindiging van een arbeidsverhouding binnen een jaar een nieuwe arbeidsverhouding aan met dezelfde werknemer, dan hoeft die werknemer niet opnieuw alle gegevens te verstrekken en een verzoek te doen voor de loonheffingskorting. Voorwaarde is wel dat de gegevens intussen niet zijn gewijzigd. Voor aanvang van de nieuwe werkzaamheden moet de werknemer ervoor tekenen dat de gegevens nog juist zijn.
  De werkgever moet de verklaring ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen, bewaren tot ten minste vijf kalenderjaren na het einde van het jaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd.

  geen gegevens gekregen: hoog belastingtarief

  Als de werknemer bij indiensttreding:

  • geen verklaring ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ inlevert
  • de verklaring niet heeft ondertekend
  • de vereiste gegevens (deels) niet aanlevert

  moet de werkgever bij de inhouding van loonheffingen het hoogste tarief van 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen toepassen. Dit noemt men het anoniementarief.

  Daarnaast mag de werkgever geen rekening houden met:

  • de loonheffingskorting
  • het maximale premieloon voor de premies werknemersverzekeringen
  • het maximale bijdrageloon voor de werkgeversheffing
  • de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)