aangifte loonheffingen

De werkgever moet loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden op het loon van zijn werknemers. Daarnaast draagt de werkgever premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) af aan de Belastingdienst. Als de werkgever niet verplicht is de werkgeversheffing Zvw voor een of meerdere werknemers te betalen, zal hij ook een bijdrage Zvw op het nettoloon van de betreffende werknemer(s) inhouden en afdragen. Al deze heffingen vormen samen de loonheffingen.

op deze pagina

  De loonaangifte bestaat uit twee delen:

  • de gedetailleerde gegevens per dienstbetrekking
  • de collectieve gegevens met de totaalgegevens en de bedragen van de premiekortingen, eindheffingen en afdrachtverminderingen.

  wanneer loonaangifte?

  De aangifte van de loonheffingen vindt meestal per maand of vier weken elektronisch plaats en vervolgens betaalt de werkgever de verschuldigde loonheffingen aan de Belastingdienst.

  De aangifte moet uiterlijk bij de Belastingdienst binnen zijn op de datum die staat in de ‘Aangiftebrief loonheffingen’. De Belastingdienst stuurt deze brief (maar dat kan op verzoek ook een e-mail zijn) in november. In de melding staan de aangiftetijdvakken waarover de werkgever het komende jaar aangifte moet doen en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums. Wie zich in de loop van het jaar aanmeldt als werkgever, krijgt de aangiftebrief na aanmelding.

  loonaangifte verplicht digitaal

  De werkgever is verplicht de aangifte van de loonheffingen digitaal te doen. Hij kan ook aangifte doen via het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Dat kan voor maximaal 10 werknemers. Voor meerdere werknemers is andere aangifte- of administratiesoftware nodig.

  werknemersgegevens loonaangifte

  De werknemersgegevens van de loonaangifte gaan ook naar de polisadministratie van UWV. UWV gebruikt de gegevens voor de vaststelling van uitkeringen, zoals een WW-uitkering. De Belastingdienst gebruikt de gegevens ook, onder andere voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast wordt de polisadministratie gebruikt door andere organisaties, zoals gemeenten en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  betaling van de loonheffingen

  De werkgever moet ervoor zorgen dat de loonheffingen op de rekening van de Belastingdienst staan op de datum die staat in de ‘Aangiftebrief loonheffingen’. Is hij te laat met aangifte doen of betalen, dan is er sprake van een verzuim en kan hij een verzuimmededeling of een boete krijgen.