de individuele arbeidsovereenkomst

op deze pagina

  Als iemand bij een organisatie in dienst treedt, worden de afspraken over functie, plaats, salaris en dergelijke in de regel vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst. De individuele arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen twee partijen: de werkgever en de werknemer.

  In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn de afspraken over loon en andere arbeidsvoorwaarden voor een onderneming of bedrijfstak vastgelegd. Bij het afsluiten van een cao zijn vaak meer partijen betrokken: een of meer werkgevers(organisaties) en, van de kant van de werknemers, een of meer vakbonden.

  de duur van een arbeidsovereenkomst

  Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als werkgever en werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet afspreken voor welke periode zij die afsluiten. Deze overeenkomst loopt door zolang geen van de partijen haar beëindigt.

  Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de einddatum vast of is het eindmoment objectief bepaalbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld om een overeenkomst van zes maanden of voor de duur van een bepaald, nauwkeurig omschreven project.

  Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden andere regels dan voor het beëindigen van een tijdelijk dienstverband.

  wettelijke regels bij een arbeidsovereenkomst

  Lang niet elke overeenkomst waarbij arbeid wordt verricht, is juridisch gezien een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst moet namelijk voldoen aan drie voorwaarden:

  • er is een gezagsverhouding (de werkgever kan de werknemer opdrachten en instructies geven over de uitvoering van het werk)
  • de werkgever betaalt de werknemer een vergoeding (loon)
  • de werknemer is persoonlijk verplicht arbeid te verrichten (de werknemer kan het werk niet door iemand anders laten doen)

  Bij onduidelijkheid of een overeenkomst juridisch gezien als arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd, wordt gekeken naar de feitelijke situatie. Zo gaat het Burgerlijk Wetboek ervan uit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als iemand gedurende drie opeenvolgende maanden in iedere week of ten minste twintig uren per maand tegen betaling voor een ander heeft gewerkt. Dit heet een ‘wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst’.

  regels voor werkgever en werknemer bij een arbeidsovereenkomst

  In de individuele arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer hun afspraken over de arbeidsvoorwaarden vast. Bij het maken van deze afspraken gelden de algemene regels van het arbeidsrecht.

  De belangrijkste regels voor de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd in:

  regels voor uitzendbureaus en andere intermediairs

  Uitzendbureaus en andere bemiddelaars moeten zich ook houden aan de regels die staan in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).