vakantie en kort verzuim van flexwerkers

In de CAO voor Uitzendkrachten is opgenomen dat een flexwerker zestien uur doorbetaalde vakantie opbouwt bij elke volledig gewerkte maand. Deze vakantie wordt opgenomen in de vorm van vakantiedagen.

op deze pagina

  vakantiebijslag flexwerkers

  Flexwerkers hebben ook recht op een vakantiebijslag die 8% van het feitelijk loon over de normale uren bedraagt. Deze bijslag wordt in principe eens per jaar uitbetaald. Op feestdagen krijgen alle flexwerkers het feitelijk loon doorbetaald dat zij normaal gesproken zouden ontvangen als zij op die dagen gewerkt zouden hebben. Moet een flexwerker op een feestdag werken, dan is hier doorgaans een toeslag aan verbonden conform de daarvoor geldende regeling bij de inlener of – als de ABU-beloning van toepassing is – de regeling voor onregelmatige werktijden in de CAO voor Uitzendkrachten.

  vakantie in fase A

  Flexwerkers die in fase A zitten, krijgen alleen loon voor de uren die zij daadwerkelijk werken. Dit betekent dat zij tijdens vakantiedagen niet worden doorbetaald. Ter compensatie krijgen zij een aanvulling op het loon, die het uitzendbureau voor ze reserveert (de zogenoemde ‘reserveringen’). Deze aanvulling wordt uitgedrukt in een percentage van het basisuurloon (10,43% in 2017). Zodra de flexwerker vakantiedagen opneemt, wordt het gereserveerde geld voor die dagen uitbetaald. Over het toeslagdeel van de ploegendiensturen en over overuren worden geen reserveringen opgebouwd.

  vakantie in fase B en C

  Flexwerkers in fase B en fase C hebben tijdens hun vakantie recht op doorbetaling van het loon dat zij op dat moment verdienen.

  kort verzuim of bijzonder verlof flexwerkers

  Een flexwerker in fase A krijgt niet doorbetaald tijdens kort verzuim (bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek) of bijzonder verlof (bijvoorbeeld bij een huwelijk of overlijden). Voor hem bestaat een reservering voor kort verzuim van 0,6% (2017) boven op het brutoloon.

  Flexwerkers in fase B en fase C hebben recht op doorbetaald kort verzuim of bijzonder verlof.