organisatie uitzendbranche

Een groot aantal uitzendbureaus, waaronder Randstad, is aangesloten bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). De SNA (Stichting Normering Arbeid) controleert uitzendondernemingen op, onder andere, hun betaalgedrag.

op deze pagina

  De Geschillencommissie houdt zich bezig met de behandeling van geschillen die de uitvoering en uitleg van de CAO voor Uitzendkrachten betreffen. De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) heeft ten doel het geven van voorlichting over de inhoud van de cao’s en het bevorderen van en toezien op de naleving ervan.

  Uitzendbureaus zijn verplicht om als uitzendbureau in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd te staan.

  Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

  De ABU is de belangenbehartiger van uitzendbureaus in Nederland. Met ruim 500 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie ongeveer 65% van de markt. De ABU streeft naar een gezonde en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van de aangesloten uitzendbureaus. Zo vindt een periodieke screening van de leden plaats, op de naleving van wet- en regelgeving en CAO. Daarnaast informeert de ABU flexwerkers en inleners over de voorwaarden van uitzendwerk en de CAO voor Uitzendkrachten.

  Stichting Normering Arbeid (SNA)

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij (onder)aanneming van werk. SNA doet dit door inspecties te laten uitvoeren op basis van de toepasselijke norm (voor de uitzendbranche: NEN 4400-1 of 4400-2) en het SNA-keurmerk toe te kennen aan goedgekeurde ondernemingen. Het SNA-keurmerk is er voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk.

  register gecertificeerde ondernemingen

  De SNA beheert een register waarin alle NEN-gecertificeerde ondernemingen zijn opgenomen. De uitzendondernemingen die voldoen aan het SNA-keurmerk, zoals Randstad, zijn in het register opgenomen. Zij hebben onder meer bewezen dat:

  • hun (salaris)administratie op orde is
  • zij ten minste het minimumloon uitbetalen
  • zij voldoende reserveren voor vakantiedagen en vakantiebijslag
  • zij de toepasselijke pensioenregeling uitvoeren
  • zij op tijd voldoende loonheffingen, omzetbelasting en bijdragen aan toepasselijke sociale fondsen afdragen
  • zij controleren of hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten
  • zij zich houden aan de normen voor het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling van de inlener en boetes, voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

  Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming ten minste twee keer per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Het register staat op Normeringarbeid.nl.

  vrijwaring voor de gevolgen van aansprakelijkheid

  Met het SNA-keurmerk, vastgelegd in de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 norm, zijn inleners en opdrachtgevers zoveel mogelijk gevrijwaard voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies (inlenersaansprakelijkheid) en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

  Inleners kunnen zelfs in aanmerking komen voor volledige vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als zij gebruikmaken van uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk. Inleners die gebruikmaken van NEN-gecertificeerde uitzendondernemingen die beursgenoteerd zijn hoeven zelfs niets op de G-rekening te storten, mits de betreffende uitzendonderneming bij de Belastingdienst zekerheid heeft gesteld voor de betaling van zijn fiscale verplichtingen. Dit kan worden gecheckt door bij het uitzendbureau de verklaring van de Belastingdienst op te vragen, waarin de zekerheidstelling wordt bevestigd. Deze verklaring wordt – op voorwaarde dat de vereiste zekerheid is gesteld – jaarlijks afgegeven. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.

  registratieplicht Handelsregister

  Uitleners van personeel zijn op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) verplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) te vermelden dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen.

  De registratieplicht geldt zowel voor ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen als ondernemers die dat niet-bedrijfsmatig doen. Bij bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payroll-bedrijven en banenpools.

  Voor ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, geldt dat deze activiteit geen onderdeel mag zijn van de reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze ondernemingen kunnen op een vrij gemakkelijke manier aan hun registratieplicht voldoen door op een vragenformulier van de Kamer van Koophandel te melden dat zij niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen.

  controle door de Inspectie SZW

  De Inspectie SZW controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde uitzendbureaus zakendoen. De Inspectie SZW en de Belastingdienst geven aan de SNA door welke uitzendbureaus een boete hebben gehad en of er organisaties zijn die hun belastingen niet hebben betaald. De registratieplicht voor uitleners van personeel is bedoeld om malafide uitleenorganisaties en uitbuiting van werknemers aan te pakken.

  boete

  Voldoet een uitlener niet aan de registratieplicht, dan riskeert hij een boete. Dat geldt ook voor bedrijven die personeel via deze uitleners inhuren. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer.