de loonstrook

Het loonstrookje, ofwel de salarisspecificatie, is een schriftelijk of digitaal overzicht van wat in een betalingsperiode (bijvoorbeeld een week of een maand) bij de werkgever is verdiend. Werkgevers zijn verplicht een overzicht te geven bij iedere eerste loonbetaling en wanneer er iets wijzigt in het loon of de inhoudingen.

op deze pagina

  Werkgevers moeten in 2017 rekening houden met nieuwe eisen voor het inhouden of verrekenen van vergoedingen (of andere kosten) met het minimumloon. Deze vernieuwingen zijn onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die in fasen is ingevoerd. Uitgangspunt vanaf 1 januari is dat werknemers zelf de beschikking hebben over het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon. Dat betekent dus dat u als werkgever over dat netto-equivalent geen inhoudingen en verrekeningen meer mag doen.

  inhoud salarisspecificatie

  Op de salarisspecificatie wordt voorgerekend wat er bruto en netto bij de werkgever in de betalingsperiode is verdiend. Hierop staat in ieder geval:

  • het brutoloon
  • de samenstelling van het brutoloon in bedragen (het brutoloon kan uit verschillende posten zijn opgebouwd zoals basisloon, wachtdagcompensatie, prestatietoeslag, provisie, ploegenuren/onregelmatigheidstoeslag en overuren)
  • vakantiebijslag
  • een specificatie van de vergoedingen
  • de inhoudingen (zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, de bijdrage Zorgverzekeringswet, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto en loonbeslag)
  • het voor de werknemer geldende wettelijk minimum(jeugd)loon en de minimumvakantiebijslag
  • de naam van de werkgever en werknemer
  • de termijn waarop de betaling betrekking heeft
  • de overeengekomen arbeidsduur

  Naast de gegevens die de werkgever verplicht op de loonstrook moet vermelden, is het aan te raden ook te vermelden:

  digitale salarisspecificatie

  De werkgever kan de salarisspecificatie digitaal verzenden. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: De werknemer moet uitdrukkelijk instemmen met de elektronische verstrekking. Bij zijn indiensttreding moet hij hiervoor toestemming geven. Voor de werknemers die al in dienst zijn, moet de werkgever alsnog om toestemming vragen. De werkgever moet de digitale salarisspecificatie op een zodanige wijze verstrekken dat de werknemer deze kan opslaan en later weer kan bekijken.