Na het afronden van de sollicitatieprocedure heeft u de medewerker(s) gevonden die u zocht. Dan begint uw rol als (goed) werkgever direct: met de arbeidsovereenkomst, het personeelsdossier en uw verplichtingen in het kader van privacy, beloning en loonadministratie. Als u flexibele medewerkers inzet, moet u zich houden aan de wettelijke maatregelen die hun rechtspositie als flexwerker beschermen. Ook voor het aannemen van werknemers uit het buitenland gelden speciale regels. Overweegt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Dan kunt u ondersteuning krijgen van de overheid.

regels en richtlijnen voor werving en selectie

Er bestaan wettelijke regels voor gelijke behandeling bij de werving en selectie van nieuw personeel. En een medische keuring mag onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure maar u moet zich daarbij wel aan de wet houden. Los van de wet kan de manier waarop u omgaat met sollicitanten kan u, als werkgever, een goede (of slechte!) naam bezorgen.

de individuele arbeidsovereenkomst

Afspraken tussen werkgever en werknemer over functie, salaris en andere arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een (individuele) arbeidsovereenkomst. Bij het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor een bedrijf of bedrijfstak zijn meestal een of meer werkgevers(organisaties) en, namens de werknemers, een of meer vakbonden betrokken.

personeelsadministratie: administratieve verplichtingen voor de werkgever

Voordat een werkgever zijn werknemer loon kan uitbetalen, moet hij voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Zo is hij verplicht een loonadministratie op te zetten en, per werknemer, een personeelsdossier aan te leggen. Ook heeft de werkgever de wettelijke plicht om zijn werknemer correct en tijdig te informeren over zijn loon.

privacy: bescherming persoonsgegevens

Werkgevers moeten de privacy van sollicitanten en hun werknemers respecteren. Wat wel en niet mag met persoonsgegevens, is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan een nieuwe wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

loon

Normaal gesproken spreken de werkgever en de werknemer een brutoloon af. Wat daarvan netto overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon. De werkgever moet namelijk loonheffingen over het loon inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Andere factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het nettoloon zijn bijvoorbeeld het minimumloon en onkostenvergoedingen. Over het loon moet de werkgever loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Er bestaan mogelijkheden voor werkgevers om de loonkosten te verlagen, zoals premiekortingen en subsidieregelingen.

flexwerkers

De uitzendbranche bemiddelt in flexibele banen. En speelt in die hoedanigheid een grote rol bij de bestrijding van werkloosheid. Voor sommigen is een uitzendbaan een eerste stap op de arbeidsmarkt. Anderen kiezen bewust voor flexibel werk. Hun positie en rechten worden steeds beter, onder andere door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Bovendien is er de CAO voor Uitzendkrachten, waarin veel zaken zoals beloning en andere arbeidsvoorwaarden zijn geregeld.

flexibele arbeidsrelaties

Op de arbeidsmarkt neemt het aandeel personen met een flexibele arbeidsrelatie toe. Naast flexwerkers (uitzendkrachten en gedetacheerden) behoren tot deze groep oproepkrachten, payrollers, vakantiewerkers en seizoenarbeiders. De Wet werk en zekerheid (Wwz) regelt de rechtspositie van flexibele medewerkers. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en freelancers zijn ondernemers en geen werknemers. Hun arbeidsrelatie met opdrachtgevers moet helder zijn voor de Belastingdienst. Zij moeten rekening houden met de Wet deregulering beoordeling arbeidsmarktrelaties (DBA). De handhaving daarvan is voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2018.

werknemers uit het buitenland

Veel werknemers uit het buitenland willen in Nederland komen werken. Maar niet zomaar iedereen kan hier aan de slag. Er zijn regels om rekening mee te houden, in ieder geval die uit de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Ook als een Nederlandse werkgever iemand vanuit het buitenland aan de slag wil helpen, moet hij zich houden aan de wet. Hij moet, als dat nodig is, zorgen voor bijvoorbeeld een werkgunning (twv) of een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Voor kennismigranten heeft Nederland een eigen regeling.

werknemers met een arbeidsbeperking

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap komen moeilijk aan werk. De overheid wil dat zij zoveel mogelijk een ‘gewone’ baan vinden. De gemeente heeft de taak werkgevers te stimuleren om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Ter ondersteuning van de werkgever heeft de overheid speciale maatregelen genomen.