transitievergoeding

op deze pagina

  De werkgever is verplicht een transitievergoeding te betalen aan een werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en waarvan de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of door ontbinding via de kantonrechter eindigt. Ook als de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt door opzegging met een ontslagvergunning van UWV moet de werkgever deze vergoeding betalen. 

  Dit geldt dus zowel voor vaste als tijdelijke werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. De werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor (om)scholing naar ander werk of outplacement, maar is daartoe niet verplicht. De transitievergoeding moet binnen een maand na de einddatum aan de werknemer worden uitbetaald.

  Tot 1 juli 2015 kon de rechter bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding vaststellen. Vaak betekende dit dat de werkgever een ontslagvergoeding (ofwel gouden handdruk) volgens de kantonrechtersformule aan de werknemer moest betalen. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is deze ontslagvergoeding vervangen door een transitievergoeding.

  hoogte van de transitievergoeding

  De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Per 1 januari 2018 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 79.000 of, bij een hoger jaarsalaris dan € 79.000, maximaal een jaarsalaris. Over de transitievergoeding moet de werkgever loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De hoogte van de transitievergoeding is als volgt:

  • bij minder dan tien dienstjaren: een zesde maandsalaris per half dienstjaar
  • bij meer dan tien dienstjaren: een kwart maandsalaris per half dienstjaar voor werknemers onder de 50 en een half maandsalaris per half dienstjaar voor werknemers ouder dan 50
  • minder dan 25 werknemers in dienst? Dan geldt tot 2020 een overgangsregeling. Bij beëindiging vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, kunt u uitgaan van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013
  • de vergoeding bedraagt maximaal € 79.000 of maximaal een jaarsalaris indien dit hoger is dan € 79.000
  Met behulp van de Rekentool transitievergoeding voor werknemers kan men een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft.

  Bij de duur van een dienstverband gaat men uit van hele periodes van zes maanden dienstverband. Iemand die bijvoorbeeld zeven jaar en tien maanden in dienst was, heeft recht op een transitievergoeding over zeven jaar en zes maanden (in totaal vijftien hele periodes van zes maanden).

  Op Randstad.nl staan duidelijke voorbeelden voor de berekening van de transitievergoeding.

   

  Werkgevers worden per 1 januari 2020 gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. UWV gaat de regeling, die met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 wordt toegekend, uitvoeren.

  geen transitievergoeding

  De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen:

  • als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt.
  • als de werknemer korter dan twee jaar in dienst is geweest
  • bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • als de werknemer onder de 18 jaar is en maximaal twaalf uur per week werkt
  • als de werknemer de AOW-leeftijd heeft
  • bij faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit
  • als in een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ voor een transitievergoeding is opgenomen
  • als de werknemer wordt aangeboden het tijdelijke contract met minimaal gelijkwaardige voorwaarden te verlengen
  • als de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever. Voorwaarde daarbij is dat de nieuwe arbeidsovereenkomst binnen zes maanden ingaat na het eindigen van de vorige arbeidsovereenkomst (en tussentijds kan worden opgezegd).

  collectieve afspraken over transitievergoedingen

  Bij cao kan worden afgeweken van de regeling over de transitievergoeding. De werknemer heeft in dat geval geen recht op een transitievergoeding, maar op de cao-voorziening. Dit moet dan wel gaan om een gelijkwaardige regeling.

  overgangsrecht

  Er geldt een aantal overgangsregelingen. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie.

  andere ontslagvergoedingen

  Als de rechter van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag, kan hij naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer.  Werkgever en werknemer kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken maken over de hoogte van een ontslagvergoeding. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.