opzegverboden

Als algemene regel geldt dat opzegging meestal niet mogelijk is zonder toestemming van UWV of de kantonrechter. In ons ontslagrecht kennen we daarnaast een aantal specifieke opzegverboden.

op deze pagina

  specifieke opzegverboden

  De werkgever kan de arbeidsovereenkomst in de volgende bijzondere gevallen niet opzeggen:

  • in de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als de werknemer pas na de ontslagaanvraag bij UWV ziek is geworden, kan de werkgever wel opzeggen (als de ontslagvergunning wordt toegekend). Ook als de (zieke) werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie, kan hij ontslagen worden
  • tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en tijdens de periode van zes weken na hervatting van de werkzaamheden aan het einde van het bevallingsverlof
  • wegens lidmaatschap van de ondernemingsraad (OR), centrale OR, groeps-OR, Europese OR, personeelsvertegenwoordiging, een vaste commissie, de arbocommissie of een andere wijze van betrokkenheid bij de medezeggenschap
  • wegens lidmaatschap van een vakbond of wegens het verrichten van of het deelnemen aan activiteiten van die vakbond, tenzij die activiteiten in werktijd zonder toestemming van de werkgever worden verricht
  • wegens het bijwonen van vergaderingen als lid van de Eerste Kamer, vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld (geldt niet voor Tweede Kamer), commissies van voornoemde organen en organen belast met algemeen bestuur van een waterschap
  • wegens het gebruikmaken van het recht op ouderschapsverlof, adoptieverlof en kort- en langdurend zorgverlof
  • tijdens de vervulling van militaire dienstplicht (buitenlandse werknemers)
  • wegens de weigering van een werknemer om op zondag te werken
  • wegens bedrijfsovername

  uitzondering op de opzegverboden

  De opzegverboden zijn niet van toepassing bij een opzegging tijdens de proeftijd, in geval van ontslag op staande voet, faillissement en surseance van betaling of als wordt opgezegd wegens bedrijfsbeëindiging. In het laatste geval blijft het opzegverbod overigens wel van kracht tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook zijn de opzegverboden niet van toepassing als de werknemer (schriftelijk) instemt met het ontslag.