administratieve afronding van het einde van het dienstverband

Als de arbeidsovereenkomst eindigt, bepalen werkgever en werknemer in overleg wat de laatste werkdag wordt, hoe het werk het beste kan worden overgedragen, welke zaken de werknemer moet inleveren (telefoon, computer, auto) en hoe/wanneer het daadwerkelijke afscheid plaatsvindt. De werkgever moet het ontslag van de werknemer doorgeven aan de Belastingdienst en eventueel het pensioenfonds. Als de werknemer ziek is als het dienstverband stopt, geeft de werkgever het ontslag door aan UWV. Daarnaast moet de werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst administratief verwerken en kan de werknemer om een getuigschrift vragen.

op deze pagina

  de eindafrekening

  De werkgever moet voor een laatste afrekening (de eindafrekening) zorgen waarin hij aan de werknemer uitbetaalt waar deze nog recht op heeft. Het gaat hier om het betalen van loon en andere vergoedingen, na inhouding van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

  De eindafrekening bevat onder meer de:

  • resterende vakantierechten: de uitbetaling van opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen en vakantiebijslag
  • (pro rata) uitbetaling van een dertiende maand, tantième of vaste eindejaarsuitkering
  • (pro rata) uitbetaling van een bonus, provisie of andere variabele beloning
  • transitievergoeding of andere ontslagvergoeding
  • pensioenaanspraak
  • lopende spaarregelingen
  • openstaande onkostendeclaraties
  • afrekening in verband met openstaande studiekosten
  • verrekening van te veel betaalde vergoedingen

  In principe moet de eindafrekening met de laatste salarisbetaling worden meegenomen.

  het getuigschrift

  Voor de werknemer kan een getuigschrift heel nuttig zijn, bijvoorbeeld bij het solliciteren naar een andere baan. Als de werknemer hierom vraagt, is de werkgever verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift uit te reiken.

  Volgens de wet kan de werkgever volstaan met de vermelding van de volgende gegevens:

  • de werkzaamheden die de werknemer heeft verricht
  • de arbeidsduur (per dag/week)
  • het begin en het einde van het dienstverband

  Over de wijze waarop de werknemer zijn werk verricht heeft en de wijze en reden van de beëindiging van het dienstverband kan/mag de werkgever alleen iets vermelden als de werknemer hierom gevraagd heeft. De werkgever moet het getuigschrift ondertekenen.

  bewaarplicht personeelsgegevens bij het einde van een dienstverband

  Na het einde van een dienstverband moet de werkgever bepaalde gegevens van zijn werknemer bewaren. Voor gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, bestaat een bewaarplicht van zeven jaar na het einde van het dienstverband. Daarnaast moet de werkgever ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ en een kopie van een identiteitsbewijs vijf jaar na het einde van de dienstbetrekking bewaren.

  Voor sommige gegevens uit een personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd.