einde van de arbeidsovereenkomst

op deze pagina

  Voor het opzeggen van een vast contract gelden andere regels dan voor een tijdelijk dienstverband.

  beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de einddatum vast of is het eindmoment objectief bepaalbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld om een overeenkomst voor zes maanden of voor de duur van een bepaald, nauwkeurig omschreven project. Deze overeenkomst eindigt automatisch (‘van rechtswege’) aan het einde van de overeengekomen periode.

  De werknemer moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe helemaal uitdienen. Er kan wel een proeftijd gelden, waarin werkgever en werknemer kunnen opzeggen. Wil een van de partijen daarna tussentijds opzeggen, dan kan dit alleen als dat van tevoren schriftelijk is overeengekomen, bijvoorbeeld in de cao. Dan geldt een opzegtermijn.
  De werkgever heeft bij het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toestemming nodig van UWV. Als de werknemer tussentijds weggaat, kan de werkgever een schadevergoeding eisen. Het is ook mogelijk om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

  de arbeidsovereenkomst eindigt ‘van rechtswege’

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op de afgesproken datum, eindigt de overeenkomst ‘van rechtswege’. De arbeidsovereenkomst eindigt ook van rechtswege bij overlijden van de werknemer, maar niet bij overlijden van de werkgever.

  De werkgever kan in een arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen. Dit is een clausule die beschrijft dat de overeenkomst van rechtswege eindigt als een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

  Een mogelijke ontbindende voorwaarde is dat een werknemer voor een bepaalde datum een noodzakelijk diploma moet halen. Lukt dat niet, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege.

  Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst is lang niet altijd rechtsgeldig. De vervulling van de ontbindende voorwaarde moet objectief bepaalbaar zijn. Als het in de macht van de werkgever ligt te bepalen of de voorwaarde in vervulling is gegaan of als de werkgever invloed op de vervulling kan uitoefenen, zal de ontbindende voorwaarde over het algemeen niet rechtsgeldig zijn.

  beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als werkgever en werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet afspreken voor welke periode zij deze afsluiten.
  Deze overeenkomst loopt door zolang geen van de partijen haar beëindigt.

  Bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan zowel de werkgever als de werknemer opzeggen. Daarbij moeten zij een opzegtermijn in acht nemen. Bovendien heeft de werkgever in de meeste gevallen een ontslagvergunning van UWV of toestemming van de kantonrechter nodig om de ontslagprocedure te starten.

  In bepaalde situaties mag de werkgever zelfs helemaal niet opzeggen. In dat geval spreekt men van opzegverboden.