ziekteverzuim

op deze pagina

  Als werkgever weet u dat een gezonde en gemotiveerde medewerker een stabiele factor in uw bedrijf betekent. Daarnaast vraagt ook de wet van u dat u er alles aan doet om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een veilige werkplek, een goede werksfeer en gezonde arbeidsomstandigheden. Wordt een medewerker toch ziek, dan is het in beider belang dat zijn re-integratie zo snel en goed mogelijk verloopt. Niet in de laatste plaats omdat de kosten van ziekteverzuim en de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerkers uw begroting behoorlijk belasten. De wet verplicht werkgevers om hun arbeidsongeschikte werknemers gedurende maximaal twee jaar (104 weken) ten minste 70% van het laatstverdiende loon door te betalen.

  verplichtingen van de werknemer

  De werknemer moet zich op zijn eerste verzuimdag direct ziek melden bij de werkgever, bij voorkeur bij zijn leidinggevende. De werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte, maar hij mag dat wel doen. De werkgever mag er niet naar vragen.

  De werknemer moet aangeven hoe lang hij denkt dat zijn verzuim duurt. Deze informatie heeft de werkgever nodig om te beslissen of tijdelijke vervanging noodzakelijk is voor een goede continuïteit van de werkzaamheden. Als de werknemer zich ziek heeft gemeld, moet hij zich houden aan een aantal verplichtingen. Zo moet hij:

  • doorgeven waar hij verblijft, hoe hij te bereiken is en toestemming vragen om op vakantie te gaan
  • belangrijke gegevens over zijn arbeidsongeschiktheid doorgeven aan de arbodienst/bedrijfsarts
  • voldoende inspanningen verrichten om zijn eigen herstel te bevorderen
  • passend ander of aangepast werk doen als de bedrijfsarts hem daarvoor geschikt acht en als de werkgever daar om vraagt
  • zich actief opstellen ten aanzien van de re-integratievoorstellen van de werkgever

  Specifieke afspraken die binnen het bedrijf gelden voor de procedure rond de verzuimmelding worden vastgelegd in het verzuimprotocol. Als de werknemer zich niet aan deze regels houdt, hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Loondoorbetaling wordt opgeschort en loon wordt pas uitbetaald zodra de werknemer zijn verplichtingen is nagekomen. In het ergste geval – als de werknemer niet meewerkt – kan de werkgever zijn werknemer ontslaan.

  ziek worden in de vakantie

  Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn vakantie, tellen de dagen waarop hij ziek is als ziektedagen en niet als vakantiedagen. Indien mogelijk, moet hij zich direct ziek melden en de afgesproken procedure volgen. De werkgever kan zijn werknemer vragen na zijn vakantie te bewijzen dat hij arbeidsongeschikt was. Bijvoorbeeld door een doktersverklaring mee te nemen. Ook kan hij een lokale arts vragen te controleren of de werknemer echt arbeidsongeschikt is. Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers: minimaal vier weken per jaar. Overigens moeten zij bij vakantie dan ook vakantiedagen opnemen, tenzij er geen re-integratiemogelijkheden zijn.

  controle door de werkgever

  De werkgever is verantwoordelijk voor de controle van zijn verzuimende werknemers. Hij kan de uitvoering ervan ook uitbesteden aan de arbodeskundige. Als de werkgever de controle en begeleiding van zijn verzuimende werknemers zelf uitvoert, mag hij zijn verzuimende werknemer vragen wat de beperkingen zijn ten aanzien van het werk en wanneer hij verwacht weer te kunnen werken. Daarbij is de werknemer echter niet verplicht inzicht te geven in de aard of oorzaak van zijn verzuim. Zijn medische gegevens zijn privé.

  Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat informatie over wat wel en niet mag bij de verwerking van gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers.

  naar de bedrijfsarts

  Wanneer de werkgever dat noodzakelijk acht, kan hij de werknemer verplichten de bedrijfsarts te bezoeken. De werknemer moet de bedrijfsarts wel zijn medische gegevens geven. De arts beoordeelt vervolgens of de medewerker op medische gronden in staat is om te werken en welke soort werkzaamheden hij kan uitvoeren.

  deskundigenoordeel van UWV

  Zijn werkgever en werknemer het niet eens over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer? En worden zij het ook niet eens na de beoordeling door een bedrijfsarts? Dan is er de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Aan deze second opinion zijn kosten verbonden.

  ziekmelding door de werkgever

  Ook de werkgever moet de zieke medewerker ziek melden. Afhankelijk van het feit of hij deze medewerker moet doorbetalen of niet, moet dit bij de arbodienst, bedrijfsarts en/of UWV.

  ziekmelding bij loondoorbetaling

  De werkgever moet de zieke werknemer voor wie hij een loondoorbetalingsplicht heeft uiterlijk binnen een week ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Die ondersteunt de werkgever bij de aanpak en de begeleiding van het verzuim van de betreffende medewerker. Zo moet hij binnen zes weken nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld, zijn advies in een probleemanalyse vastleggen. Na 42 weken arbeidsongeschiktheid, of bij het eerder eindigen van de arbeidsovereenkomst, meldt de werkgever zijn werknemer ziek bij UWV.

  De werkgever kan ziekteaangifte doen via het formulier ‘Aangifte van langdurige ziekte in de 42e week’ of via de 42e-weeksmelding op het werkgeversportaal van de website van UWV.

  In de 44e week ontvangt de werkgever van UWV een bevestiging van aanmelding en een overzicht van de verplichtingen op het gebied van re-integratie. Meldt de werkgever de ziekte niet op tijd of geeft hij de eerste verzuimdag fout door, dan kan hij een boete krijgen van maximaal € 455.

  meerdere verzuimperioden achter elkaar

  Als de werknemer meerdere keren achter elkaar verzuimt en er elke keer minder dan 28 dagen tussen de verschillende verzuimperioden heeft gezeten, moet de werkgever de dagen van de verschillende perioden bij elkaar optellen. De tussenliggende perioden waarin de werknemer niet ziek was, tellen niet mee. De werkgever doet de ziekteaangifte dan uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer, bij elkaar opgeteld, 42 weken verzuimd heeft. Als de werknemer ook tussentijds Wazo-verlof heeft gehad (bijvoorbeeld in verband met een zwangerschap), telt de werkgever de verzuimperioden vlak vóór en meteen na het Wazo-verlof bij elkaar op als sprake is van dezelfde verzuimoorzaak.

  Bij samengesteld verzuim (twee ziekmeldingen met minder dan 28 dagen ertussen) moet de werkgever erop letten dat hij de juiste eerste ziektedag vermeldt, namelijk de eerste ziektedag van de vorige ziekmelding.

  ziekmelding werknemers Ziektewet

  Voor sommige arbeidsongeschikte werknemers kan de werkgever een Ziektewetuitkering aanvragen. Het loon wordt dan verrekend met de Ziektewetuitkering. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • werknemers die arbeidsongeschikt zijn door hun zwangerschap of bevalling
  • werknemers die arbeidsongeschikt zijn door orgaandonatie
  • werknemers met een no-riskpolis
  • voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder
  • flexwerkers (in dit geval vraagt het uitzendbureau de Ziektewetuitkering aan) die uit dienst gaan zodra ze ziek worden

  Afhankelijk van de soort werknemer vindt de ziekmelding plaats op de laatste werkdag, uiterlijk op de vierde ziektedag, uiterlijk op de eerste dag na zes weken of uiterlijk binnen dertien weken en vier dagen. Kijk hier voor meer informatie.

  uit dienst tijdens ziekteperiode

  Als de arbeidsovereenkomst tijdens de verzuimperiode eindigt, moet de werkgever uiterlijk op de laatste werkdag van de dienstbetrekking een ziekteaangifte doen bij UWV. Het maakt daarbij niet uit wat de lengte van de verzuimperiode is. Ook bij werknemers van wie de arbeidsovereenkomst afloopt, moet de werkgever zich houden aan zijn re-integratieverplichtingen.

  beter melden

  Als de werknemer weer beter is en aan het werk kan, meldt hij dit bij zijn werkgever. Als de werkgever hem na 42 verzuimweken bij UWV had aangemeld, kan hij hem ook weer beter melden. De werkgever is daartoe overigens niet verplicht.

  De werkgever kan de betermelding digitaal doen via het werkgeversportaal op UWV.nl of via het formulier ‘Melding volledig herstel werknemer na ziekteaangifte in de 42e week’. Als de werknemer een Ziektewetuitkering heeft en hij kan weer gedeeltelijk aan het werk, moet de werkgever dit wel binnen twee dagen doorgeven met het formulier ‘Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk’.