subsidies en financiële voordelen bij re-integratie

De kosten van verzuim (de loondoorbetalingsplicht en de premies die de werkgever moet afdragen voor de WIA en de Ziektewet) en de kosten van re-integratieactiviteiten van zieke medewerkers drukken zwaar op de begroting van bedrijven. Bij kleinere bedrijven met weinig personeel zijn deze kosten relatief hoger dan bij organisaties met meer werknemers.

op deze pagina

  Een werkgever die een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte in dienst houdt of in dienst neemt, kan ter compensatie een beroep doen op een aantal financiële voordelen van UWV en de gemeenten. Dat varieert van kortingen op de sociale premies tot een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Ook voor het in dienst nemen van oudere werknemers bestaan er financiële voordelen.

  We bespreken hier de volgende regelingen:

  loonkostenvoordeel (LKV)

  Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die per 1 januari 2018 is ingegaan, als onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden, krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 6.000 per jaar. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. 

  no-riskpolis

  De no-riskpolis houdt in dat de werkgever de eerste vijf jaar nadat hij een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte in dienst heeft genomen of in dienst heeft gehouden na toekenning van een WIA-uitkering tijdens het dienstverband, geen dan wel beperkt financiële risico’s loopt als deze werknemer ziek wordt. Hij heeft voor deze werknemer namelijk recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet. Dat kan de werkgever verrekenen met het loon. De no-riskpolis geldt voor de duur van maximaal vijf jaar, met uitzondering van alle werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Voor hen geldt een permanente no-riskpolis. Eenmalige verlenging is mogelijk als er een zeer grote kans is dat de werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt.

  Als er aansluitend op deze Ziektewetuitkering een WIA-uitkering volgt, dan hoeft de werkgever geen hogere premie voor de WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te betalen.

  ruimere toepassing

  Sinds 15 maart 2017 geldt tijdelijk een ruimere toepassing van de no-riskpolis. Hierdoor vallen meer medewerkers met een (ernstig) ziekteverleden onder deze regeling. UWV kan nu ambtshalve besluiten dat een werknemer tijdens de eerste vijf jaar na indiensttreding in aanmerking komt voor de no-riskpolis. Voorwaarde is dat de werknemer, voor zijn indiensttreding, gedurende een periode van tenminste 52 weken arbeidsongeschikt is geweest (wegens ziekte, zwangerschap of bevalling) en in die periode geen aanspraak kon maken op doorbetaling van het loon. Dit gaat dan om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is geëindigd tijdens ziekte en om WW-uitkeringsgerechtigden die ziek zijn geworden. Deze mensen komen al na het eerste ziektejaar in aanmerking voor een no-riskpolis (in plaats van na twee jaar ziekte). De verruiming geldt voor een periode van vijf jaar. 

  Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

  loondispensatie Wajong

  Als de werkgever iemand met een Wajong-uitkering of een jonggehandicapte jonger dan 18 jaar in dienst neemt die minder werk kan verzetten dan de andere werknemers, kan hij UWV toestemming vragen om een lager loon te betalen dan het minimumloon.

  Dit heet loondispensatie. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever in dienst kwam. De loondispensatie duurt tussen een half jaar en vijf jaar. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. De werkgever kan loondispensatie aanvragen met het formulier ‘Aanvraag loondispensatie Wajong’.

  proefplaatsing

  Denkt een werkgever erover om iemand met een ziekte of handicap, die een uitkering ontvangt van UWV, aan te nemen? Maar twijfelt hij eraan of die persoon het werk aankan? Dan kan hij hem op proef laten werken. Gedurende maximaal twee maanden kijkt hij of de werknemer geschikt is. Hij hoeft tijdens die periode geen loon te betalen omdat UWV de uitkering doorbetaalt. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband.

  subsidie voor werkplekaanpassingen

  Als een werknemer door ziekte of handicap aanpassingen op de werkplek nodig heeft, is het mogelijk dat de werkgever hiervoor extra kosten moet maken. In dat geval kan hij subsidie aanvragen. Het moet gaan om niet-meeneembare hulpmiddelen, zoals een aangepast toilet of een traplift. Subsidie voor meeneembare hulpmiddelen kan de werknemer zelf aanvragen. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal zes maanden bij de werkgever in dienst is of komt.

  interne jobcoach

  Werknemers met een langdurige ziekte of handicap, die begeleiding nodig hebben, kunnen een interne jobcoach krijgen. De jobcoach begeleidt deze werknemer op zijn werkplek. De werknemer moet een dienstverband hebben van minimaal zes maanden, minimaal twaalf uur per week werken en minimaal 35% van het minimumloon verdienen. De werkgever kan subsidie krijgen voor een interne jobcoach voor een periode van maximaal een jaar. Na dit jaar kan men verlenging aanvragen.