agressie en geweld op het werk

Agressie en geweld zijn – net als pesten, seksuele intimidatie en werkdruk – een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Een werknemer kan het slachtoffer worden van agressie en geweld door bijvoorbeeld een roofoverval op een winkel, bedreiging door een klant of patiënt, of intimiderend gedrag van een collega.

op deze pagina

  voorbeelden van geweld op het werk

  Er zijn verschillende vormen van geweld:

  • verbaal geweld: schelden, beledigen
  • fysiek geweld: schoppen, slaan, met een wapen dreigen, overvallen worden
  • psychisch geweld: bedreigen, intimideren, beschadigen van eigendommen

  de werkgever als beschermer

  Werkgevers zijn op grond van de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek verplicht om hun personeel te beschermen tegen agressie op het werk, zowel tegen agressie door eigen personeel (interne agressie) als door klanten of patiënten (externe agressie).

  Op duurzameinzetbaarheid.nl staan verschillende hulpmiddelen die werkgevers en werknemers helpen om agressie en geweld te herkennen en tegen te gaan.

  maatregelen tegen agressie en geweld op het werk

  In de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever opschrijven met welke arbeidsrisico’s op het gebied van agressie en geweld zijn werknemers te maken kunnen krijgen. In het plan van aanpak van de RI&E moet vervolgens staan welke maatregelen hij neemt om deze risico’s tegen te gaan. Bijvoorbeeld het installeren van videobewaking, het aanpassen van openings- en sluitingstijden (in donkere wintermaanden eerder dicht), het opstellen van huisregels waaraan bezoekers zich moeten houden of het plaatsen van kassa’s op overzichtelijke plekken.

  Als blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven, kan de Inspectie SZW de werkgever opdragen beleid te maken of aan te passen, en zorgvuldig(er) met klachten van werknemers om te gaan.

  Voor werknemers die op het werk met geweld te maken krijgen, is het belangrijk dat zij hierover praten. Bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, met hun leidinggevende of met de bedrijfsarts of, als dat niet lukt, met een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. In sectoren waar psychosociale arbeidsbelasting te verwachten valt, dient een werkgever zo’n vertrouwenspersoon aan te wijzen.praten met een vertrouwenspersoon

  Op Arboportaal staat meer informatie over dit onderwerp. Ook kunt u hier het Kennisdossier Agressie en geweld downloaden.