re-integratieverslag

Is de werknemer bijna twee jaar arbeidsongeschikt, dan moet hij uiterlijk in de 91e week samen met de aanvraag voor een WIA-uitkering een re-integratieverslag indienen bij UWV. Hierin staan alle afspraken die in de loop van de tijd zijn gemaakt en vastgelegd. De informatie uit het re-integratiedossier vormt hiervoor de basis.

op deze pagina

    Het vastleggen van deze afspraken is in beginsel een taak van de werkgever, maar ook de bedrijfsarts/arbodeskundige (denk aan zaken als medische gegevens, beperkingen, mogelijkheden voor passend werk) en de werknemer zelf leveren bijdragen aan het re-integratieverslag. De bedoeling is dat de werknemer hierin zijn eigen visie geeft op de mogelijkheden voor werkhervatting en op de re-integratieactiviteiten van zichzelf en zijn werkgever.

    Het re-integratieverslag bevat meestal zaken als:

    oordeel UWV en sancties

    UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever en de werknemer voldoende re-integratieactiviteiten hebben ontplooid. Eerst administratief (bevat het verslag alle relevante documenten) en vervolgens inhoudelijk. Is dat het geval, dan maakt UWV door middel van een keuring een schatting van de mate van arbeidsgeschiktheid.

    Hebben werkgever en werknemer niet genoeg gedaan, dan kan UWV aan beiden sancties opleggen. De sancties kunnen gevolgen hebben voor het tijdstip van aanvang of de hoogte van de WIA-uitkering. Verder kan UWV de werkgever verplichten het loon nog voor maximaal een jaar door te betalen.