re-integratiedossier aanleggen

Als de arbodienst heeft geoordeeld dat er sprake is van dreigend langdurig verzuim, is de werkgever verplicht om een re-integratiedossier aan te leggen (na de vierde verzuimweek). Alle documenten en correspondentie over het verzuim van de werknemer komen in dit dossier, zoals het plan van aanpak, de verslagen van de voortgangsgesprekken, de (eerstejaars)evaluatie, het actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de eindevaluatie.

op deze pagina

  Het dossier is de basis voor het re-integratieverslag dat aan het einde van het traject moet worden opgemaakt. Op basis van dit verslag beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van de werknemer.

  De bedrijfsarts beheert het medische deel van het dossier. Het dossier bestaat uit de volgende onderdelen:

  • probleemanalyse en eventuele bijstellingen
  • plan van aanpak
  • (eerstejaars)evaluatie
  • actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • eindevaluatie

  probleemanalyse

  Uiterlijk in de zesde verzuimweek brengt de bedrijfsarts in de probleemanalyse in kaart wat de situatie van de werknemer is, welke beperkingen hij heeft en wat dit betekent voor zijn mogelijkheden om te werken, eventueel op een andere plek binnen de organisatie. Ook adviseert de bedrijfsarts de werkgever en de werknemer welke stappen ondernomen kunnen worden om het herstel van de werknemer te bevorderen.

  Deze analyse en advies vormen de basis voor het traject waarin de werknemer probeert weer aan het werk te gaan: het re-integratietraject. Als de arts denkt dat de werknemer in de toekomst structureel en volledig niet meer aan het werk kan, kan de werknemer vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. Verandert het ziektebeeld of veranderen de mogelijkheden van de werknemer, dan kan de bedrijfsarts of de arbodienst de probleemanalyse bijstellen.

  plan van aanpak

  Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, stellen werkgever en werknemer op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts/arbodeskundige uiterlijk in de achtste verzuimweek samen een plan van aanpak op. Hierin staan het einddoel (bijvoorbeeld werkhervatting) en de manier waarop dit doel bereikt kan worden. Hiervoor kan de werkgever het formulier ‘Plan van aanpak’ van UWV gebruiken.

  In het plan van aanpak spreken werkgever en werknemer bijvoorbeeld af welke aanpassingen nodig zijn op de werkplek van de werknemer of welke trainingen of therapieën nodig zijn. Ook kunnen zij afspreken welke activiteiten worden ondernomen die de werknemer begeleiden naar ander werk.

  (eerstejaars)evaluatie

  Werkgever en werknemer moeten rond het einde van het eerste verzuimjaar een evaluatie houden van het plan van aanpak. De uitkomst hiervan leggen zij schriftelijk vast in de (eerstejaars)evaluatie. Deze evaluatie kan inzicht bieden in eventuele problemen bij het re-integratieproces en geeft werkgever en werknemer de kans het plan van aanpak in het tweede verzuimjaar bij te stellen.

  Werkgever en werknemer moeten nu in ieder geval starten met zoeken naar mogelijkheden voor re-integratie buiten het bedrijf. Dat geldt ook als er misschien nog mogelijkheden binnen het bedrijf zijn. De uitkomst van de evaluatie moet in het re-integratiedossier worden opgenomen en aan het einde van het tweede verzuimjaar worden meegestuurd met het re-integratieverslag.

  actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

  Als de werknemer ruim anderhalf jaar arbeidsongeschikt is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. De bedrijfsarts moet dan in het ‘Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst’ aangeven hoe de situatie van de werknemer op dat moment is. Dit oordeel moet vervolgens worden opgenomen in de eindevaluatie.

  eindevaluatie

  Op basis van het actueel oordeel van de bedrijfsarts wordt in de eindevaluatie de stand van zaken van de re-integratie beschreven. De werkgever vult de eindevaluatie samen met de werknemer in. Dat doen zij uiterlijk twee weken voordat de werknemer de aanvraag voor de WIA-uitkering doet. Ook als de werknemer tijdens zijn ziekte uit dienst gaat, bijvoorbeeld omdat zijn arbeidsovereenkomst afloopt, moeten werkgever en werknemer een eindevaluatie invullen, indien de werknemer al langer dan zes weken arbeidsongeschikt is.