kosten van re-integratieactiviteiten

Re-integratieactiviteiten kosten de werkgever geld. Hij kan kosten besparen door het verzuim zo kort mogelijk te houden. Niet re-integreren betekent echter meestal dat het herstel stagneert. Investeren in re-integratie verdient zich dus vaak snel terug. Daarnaast is het mogelijk om voor sommige investeringen aanspraak te maken op subsidies in het kader van de WIA.

op deze pagina

  participatieverzoek

  Het is mogelijk dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de re-integratieactiviteiten. Dan kan van de werkgever niet worden verwacht dat hij exact dezelfde re-integratie-inspanningen levert als een werkgever van een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Om te voorkomen dat de re-integratie om die reden stagneert, kan de werkgever een participatieverzoek bij UWV indienen. UWV deelt dan in de kosten en de re-integratie van de werknemer wordt, ondanks de beëindiging van zijn dienstverband, gecontinueerd.

  re-integratie afgerond tijdens dienstverband

  Als de werknemer zijn re-integratie afrondt tijdens het tijdelijke dienstverband en de kosten van de re-integratie meer dan 70% van zijn resterende brutoloon bedragen, betaalt UWV het deel van de re-integratiekosten dat boven die 70% uitkomt (tot een maximum van € 3.000). De werkgever kan hiervoor een declaratie indienen.

  re-integratie duurt langer dan het dienstverband

  Als de zieke werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en de re-integratie langer duurt dan tot het einde van zijn dienstverband, kan de werkgever hiervoor ook een bijdrage aan UWV vragen. UWV gaat na het dienstverband door met de re-integratie als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De re-integratie vergroot de kans op werk: de werkgever krijgt de bijdrage van maximaal € 3.000 op basis van een declaratie.
  • De re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever: het re-integratiebedrijf dat de werkgever inschakelt, moet voldoen aan de eisen van UWV. UWV stelt daarna een contract op met de werkgever en het re-integratiebedrijf. UWV betaalt de bijdrage van maximaal € 5.000 rechtstreeks aan het re-integratiebedrijf, op voorwaarde dat de werknemer voor een bepaalde periode bij een werkgever aan het werk gaat.
  • Het re-integratietraject is minimaal zes weken voor het einde van het dienstverband van de arbeidsongeschikte werknemer gestart.

  De werkgever vraagt de bijdrage van UWV aan met het formulier ‘Verzoek om participatie in re-integratie’ en moet het plan van aanpak en de probleemanalyse meesturen.