basispremie en gedifferentieerde premie

Onderdeel van de kosten die een werkgever maakt voor verzuim van zijn werknemers is de premie die hij moet afdragen voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De premie bestaat uit twee onderdelen: de basispremie WAO/IVA/WGA en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

op deze pagina

  basispremie WAO/IVA/WGA

  De basispremie WAO/IVA/WGA is voor alle werkgevers gelijk. De werkgever betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die hij aan zijn werknemers doorbetaalt. De basispremie bedraagt 6,16% in 2017. De basispremie WAO/IVA/WGA heeft een opslag voor de kinderopvang, die voor alle werkgevers geldt. Deze opslag is voor 2017 0,50%.

  werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA): eigen risico dragen of verzekeren?

  Werkgevers kunnen ervoor kiezen het financiële risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) zelf te dragen en zich eventueel bij een private verzekeraar te verzekeren. Kiest de werkgever ervoor eigenrisicodrager te zijn, dan is hij gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringslasten en de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer(s) en flexwerkers. De kosten van re-integratie (scholing, re-integratiebedrijf) komen dus ook voor zijn rekening.

  Als eigenrisicodrager hoeft de werkgever geen gedifferentieerde WGA-vast-premie te betalen.

  Per 1 januari 2017 is het eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast uitgebreid met de WGA-flex. Werkgevers die eigenrisicodrager willen worden voor de WGA, kunnen dat alleen nog maar voor WGA-vast en WGA-flex samen.

  gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

  De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee delen:

  • premiedeel WGA-vast en WGA-flex
  • premiedeel ZW-flex

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van twee jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2017 is dus gebaseerd op de gegevens van 2015.

  UWV heeft een Premiewijzer ontwikkeld, waarmee werkgevers eenvoudig een schatting van de hoogte van hun gedifferentieerde premie Whk in 2017 kunnen maken.
  Met ingang van 2017 bestaat de UWV-premie voor de Werkhervattingskas (Whk) nog maar uit twee componenten: een gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW). De verzekeringen WGA voor vaste dienstverbanden (WGA-vast) en de WGA voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex) zijn dus samengevoegd.