wat is gezondheidsmanagement?

Gezondheidsmanagement is het systematisch bevorderen van de gezondheid van werknemers met als doel duurzame inzetbaarheid. De verandering van het gedrag van werknemers en de verbetering van het werk en de arbeidsomstandigheden (inrichting werkplek, organisatie en inhoud werk) staan daarbij centraal.

op deze pagina

  Zeker nu de arbeidsmarkt structureel krapper wordt en ook de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt, is het van belang dat organisaties erover nadenken hoe zij de continuïteit in de bedrijfsvoering kunnen waarborgen door de inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten. Integraal gezondheidsmanagement gaat niet alleen over het beheersen van risico’s of het voorkomen van ziekteverzuim. Het gaat om het systematisch aandacht geven aan de gezondheid van werknemers in alle aspecten van de bedrijfsvoering.

  Naast activiteiten die er expliciet op zijn gericht de gezondheid van werknemers te verbeteren, is er ook aandacht voor factoren in het werk die weliswaar minder rechtstreeks, maar zeker ook van invloed zijn op het welzijn van werknemers. Het management van de organisatie heeft hierin een spilfunctie.

  gezondheid als beleid

  De aandacht voor gezondheid moet onderdeel zijn van het bestaande beleid en de bestaande structuren, zoals arbo- en personeelsbeleid, werkoverleg en functioneringsgesprekken. Het is vooral belangrijk dat gezondheid en gezond werken aandacht krijgen vanuit de organisatie en dat werknemers zich bewust worden van het belang ervan.

  Met speciale projecten en activiteiten rondom gezondheidsthema’s kan daar de nadruk op worden gelegd. Ook vraagt het om een beleid dat stimuli aanreikt voor werknemers om zich te blijven ontwikkelen in elke levensfase. Binnen veel organisaties is dit het aandachtsgebied van human resources management (HR-management). De aandacht voor gezondheid (en meer specifiek de opleiding en ontwikkeling) kan goed ondergebracht worden in HR-instrumentarium en -beleid.

  Ook leeftijdsbewust personeelsbeleid is van belang. Dat is personeelsbeleid dat rekening houdt met alle levensfasen van werknemers. Werknemers moeten tot hun pensionering mentaal en fysiek aan de slag kunnen en willen blijven. Daarnaast moeten werkgevers extra aandacht besteden aan kwetsbare groepen werknemers, die dreigen snel of eerder uit te vallen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, herintredende vrouwen en mensen met een arbeidsbeperking.

  Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) heeft in het kader van de campagne: Gezond werk, voor alle leeftijden, 2016-2017 een e-gids laten ontwikkelen. Deze e-gids bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking.

   

  aanpak van gezondheidsmanagement

  Gezondheidsmanagement kan ook worden gedefinieerd als gezond management. De directie of het management van een organisatie moet hiervoor de randvoorwaarden scheppen door:

  • tijd en geld beschikbaar te stellen
  • zelf het goede voorbeeld te geven door veilig en gezond te werken
  • draagvlak te creëren door aandacht te hebben voor de eigen gezondheid en dit ook naar anderen uit te dragen

  In het contact tussen werkgever en werknemer moet aandacht zijn voor gezondheid, met vragen als:

  • Is de werkplek of werkomgeving zonder risico’s voor de gezondheid?
  • Is er een goede balans tussen belasting en belastbaarheid?
  • Wat doet de werknemer zelf om gezond te kunnen werken?
  • Is er sprake van gezond werkgedrag, bijvoorbeeld door naleving van werkinstructies en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?
  • Is er een effect van (ongezonde) leefstijl en gedrag op het functioneren?
  • Hoe kan de leidinggevende de werknemer nog beter tot zijn recht laten komen in het werk en zijn welbevinden verbeteren?

  Tips en voorbeelden staan op duurzameinzetbaarheid.nl. De website is onderdeel van de werkgeverscampagne Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.