gezondheidsmanagement

op deze pagina

  In steeds meer organisaties worden arbo en verzuim in een breder verband gezien en is er sprake van gezondheidsmanagement: preventief denken en doen als het gaat om de gezondheid van werknemers. Deels is dit afgedwongen doordat het financiële risico van arbeidsongeschiktheid (kort en lang) nadrukkelijker bij de werkgevers is gelegd. Maar ook trends als duurzame inzetbaarheid en de bredere interpretaties van de verplichtingen rond ‘goed werkgeverschap’ zijn er de oorzaak van dat gezondheidsmanagement hoog op de agenda staat.

  veilig en gezond werken

  Goede arbeidsomstandigheden zijn van groot belang; werknemers in Nederland moeten veilig kunnen werken en door hun werk geen schadelijke gevolgen voor hun gezondheid ondervinden. Volgens de Arbowet moet de werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. In het Burgerlijk Wetboek staat de basis van de arbeidsovereenkomst. In deze wetgeving staat dat de werkgever de werkplek zo moet inrichten dat de werknemer geen schade lijdt tijdens uitoefening van zijn werk.

  goed werkgeverschap én goed werknemerschap

  Voor een veilige en gezonde werkomgeving zorgen werkgever en werknemer in beginsel samen. In de wet staan artikelen over goed werknemer- en werkgeverschap, maar deze begrippen zijn niet expliciet uitgewerkt. In de praktijk komt het erop neer dat goede werkgevers:

  • de inzetbaarheid van werknemers stimuleren
  • onbalans tussen werk en privé voorkomen
  • uitdagend werk bieden
  • aandacht besteden aan goed leiderschap

  Goed werknemerschap verwijst naar de bereidheid van werknemers zich te ontwikkelen en zich in te spannen voor een werkgever. In de praktijk wordt onder goed werknemerschap ook verstaan dat de werknemer zelf op zijn gezondheid let en dat hij verzuim probeert te voorkomen.

  verzuimbeleid en re-integratie

  Wordt een werknemer toch arbeidsongeschikt, dan kan de werkgever via een effectief verzuimbeleid en aandacht voor re-integratie proberen het verzuim zo kort mogelijk te houden. In ieder geval is hij verplicht tot het doorbetalen van het loon van de arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar.