Als werkgever weet u dat een gezonde en gemotiveerde medewerker een stabiele factor in uw bedrijf betekent. Daarnaast vraagt ook de wet van u dat u er alles aan doet om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een veilige werkplek, een goede werksfeer en gezonde arbeidsomstandigheden. Nu uw werknemers steeds langer door moeten werken, worden die goede condities voor hun duurzame inzetbaarheid extra belangrijk.

Wordt een medewerker toch ziek, dan is het in uw beider belang dat zijn re-integratie zo snel en goed mogelijk verloopt. Niet in de laatste plaats omdat de kosten van ziekteverzuim en de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerkers uw begroting behoorlijk belasten.

Personeel dat zich kan blijven ontwikkelen blijft langer gezond en gemotiveerd. Daarom is investeren in hun opleiding een verstandige uitgave. Met subsidies en andere financiële regelingen helpt de overheid u daarbij.

gezond en veilig werken

Steeds meer organisaties beseffen dat de gezondheid van hun medewerkers een cruciale rol speelt bij duurzame inzetbaarheid van werknemers. Goede, veilige arbeidsomstandigheden zijn van groot belang voor continuïteit in het bedrijf en het voorkomen van uitval. Dat is een zaak van werkgever en werknemer samen. Wordt een medewerker toch ziek of arbeidsongeschikt, dan is een doeltreffend verzuimbeleid een belangrijke stap richting succesvolle re-integratie.

ziekteverzuim en re-integratie

Een werknemer die ziek is, moet zich op de eerste ziektedag ziek melden bij zijn werkgever. Ook moet hij zich houden aan bepaalde regels: het verzuimprotocol. De werkgever op zijn beurt doet een ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts. Blijft de werknemer langer arbeidsongeschikt, dan geeft de werkgever, de arbodienst of de bedrijfsarts de melding ook door aan UWV. Kan de werknemer weer aan het werk, dan kan de werkgever hem weer beter melden. De wet verplicht werkgevers om hun arbeidsongeschikte werknemers gedurende maximaal twee jaar (104 weken) ten minste 70% van het laatstverdiende loon door te betalen.

werksfeer en werkdruk

Agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk zijn vormen van wat de Arbowet psychosociale arbeidsbelasting noemt. Werknemers die hiermee te maken hebben, kunnen ernstige lichamelijke en psychische klachten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om alle aspecten van psychosociale belasting op het werk tegen te gaan. Maar ook werknemers dragen verantwoordelijkheid voor een goede werksfeer.

leeftijdsbewust personeelsbeleid

Werkgevers krijgen steeds meer te maken met ouder (wordend) personeel. Leeftijdsbewust personeelsbeleid inclusief employabilitybeleid (beleid gericht op het op peil houden van kennis en vaardigheden) voorkomt dat werknemers voortijdig ophouden met werken of (gedeeltelijk) uitvallen vanwege gebrek aan motivatie of medische problemen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren en hen te stimuleren langer door te werken.

opleiding en ontwikkeling

De behoefte aan medewerkers met een hoger opleidingsniveau groeit. Voor steeds meer functies worden hogere opleidingseisen gesteld. In bepaalde sectoren wordt het lastiger om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Bedrijven en organisaties proberen hierop in te spelen door te investeren in opleiding en training. Medewerkers kunnen op die manier beter aansluiten bij veranderende werkzaamheden of doorstromen naar andere functies. Maar ook hun eigen ambities (beter) waarmaken. De overheid stimuleert het opleiden van medewerkers met diverse maatregelen.