verplichtingen werkgever en werknemer bij arbobeleid

Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf dragen werknemers en werkgevers samen verantwoordelijkheid. Beiden hebben een taak in het uitvoeren van een effectief arbobeleid.

op deze pagina

  verplichtingen werkgever

  De werkgever is verplicht om binnen zijn bedrijf beleid te voeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarnaast moet hij overleg voeren met zijn werknemers en ongevallen te melden. Ook staan er specifieke verplichtingen in het Arbobesluit en de Arboregeling.

  overleg over arbobeleid

  De werkgever moet overleggen en samenwerken met de werknemers (in de vorm van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging). Zij kunnen zich uitspreken over de keuze van de arbodienst en het contract met de arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige. Ook heeft de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht voor besluiten over arbeidsomstandigheden, zoals het opstellen en uitvoeren van de RI&E, het plan van aanpak en de inhoud van het verzuimbeleid, waaronder het takenpakket van de preventiemedewerker. Ontbreekt een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan voert de werkgever overleg met belanghebbende werknemers.

  melding ongevallen

  Werkgevers zijn verder verplicht ernstige ongevallen die hun werknemers tijdens het werk overkomen direct te melden bij de Inspectie SZW via telefoonnummer 0800-51 51 of via het digitale meldformulier van de Inspectie SZW. Arbeidsongevallen moeten gemeld worden als zij de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel tot gevolg hebben. De Inspectie SZW onderzoekt de gemelde ongevallen. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, kan hij een boete krijgen van maximaal € 50.000.

  Het ministerie van SZW heeft een brochure (pdf) uitgebracht met daarin tien tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid op de werkvloer.

  specifieke verplichtingen

  In het Arbobesluit en de Arboregeling staan verplichtingen die gelden voor specifieke sectoren en categorieën werknemers, specifieke thema’s, arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysieke en fysische belasting, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.

  verplichtingen werknemer

  Ook werknemers moeten bijdragen aan het tot stand komen van een gezonde werkplek, bijvoorbeeld door zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Volgens de Arbowet is de werknemer verplicht:

  • de arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een juiste wijze te gebruiken
  • de beveiligingen op arbeidsmiddelen niet te veranderen en/of weg te halen
  • de door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen op een juiste manier te gebruiken en op de daarvoor bestemde plaats op te bergen
  • mee te werken aan de voor hem georganiseerde voorlichting en instructie
  • de werkgever in te lichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf
  • de werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, bhv’er, arbodeskundige) indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen.