In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is wettelijk geregeld dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. Werkgevers en werknemers dragen samen de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkplek, en krijgen van de wet verplichtingen opgelegd die gericht zijn op preventie van ziekteverzuim. Ze worden hierin bijgestaan door een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts) en de Inspectie SZW ziet erop toe dat de wettelijke verplichtingen worden nageleefd.

de Arbowet: wat is er veranderd?

De Arbowet is met ingang van 1 juli 2017 aangepast. De wijzigingen hebben vooral gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die verschillende partijen moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen. Bekijk hier een overzicht van de veranderingen.

inhoud Arbowet

De Arbowet is een zogenaamde raamwet: er staan geen concrete bepalingen in voor het oplossen en voorkomen van arboproblemen. Die maatregelen staan wel in het Arbobesluit en de Arboregeling. En in de arbocatalogus, waarin staat hoe het bedrijf een veilige en gezonde werkplek kan zijn.

arbobeleid: veilig en gezond werken

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

verplichtingen werkgever en werknemer bij arbobeleid

Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf dragen werknemers en werkgevers samen verantwoordelijkheid. Beiden hebben een taak in het uitvoeren van een effectief arbobeleid.

bijzondere groepen werknemers Arbowet

De Arbowet geldt voor alle werknemers, dus ook voor jongeren, ouderen, zwangere en pas bevallen werkneemsters, stagiairs, uitzendkrachten en bij thuiswerk. Voor deze bijzondere doelgroepen gelden vaak aanvullende voorschriften.

handhaving Arbowet: inspectie en maatregelen

De Inspectie SZW kan maatregelen nemen als zij constateert dat de wet niet wordt nageleefd. Bij minder ernstige gevallen krijgt de werkgever een waarschuwing, een eis tot naleving of een boete opgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer kan een boete krijgen als hij zich niet aan de wet houdt.

aansprakelijkheid bij ongevallen

De werkgever is aansprakelijk als zijn werknemer bij de uitoefening van zijn werk schade lijdt door een ongeval of beroepsziekte.